Tarihçe ve Faaliyet Hedeflerimiz

KURUMUMUZUN TARİHÇESİ :

              Van Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü 01.03.1987 yılında kurulmuş olup; 14.11.2000 tarihine kadar Tarım İl Müdürlüğü'ne veya Genel Müdürlüğe bağlı bir kuruluş olarak faaliyet göstermiştir. Bakanlığımızın 14.11.2000 tarih ve 133 Sayılı Makam oluru ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.

        Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK, 5996 sayılı Veteriner Hizmetler, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında, gıda ve gıda katkı, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, yem ve yem katkı, su ürünleri, tesis üretim suyu numunelerinde detayları Analiz Listesinde verilen analizleri yapmakla görevlidir.

          FAALİYET AMACIMIZ

           Günümüzde daha kaliteli hizmet anlayışı yanında yapılan analizlerin uluslararası geçerlilikleri amacıyla     Laboratuvarlarımız EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği" standardına uygun olarak hizmet vermekte olup uluslar arası kabul gören Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK'tan akreditasyon belgesini almıştır.

       

     Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak hizmet veren ve müşteri memnuniyetini esas tutan eğitimli ve konularında uzman personeliyle faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan laboratuvarımızın görevleri aşağıda verilmiştir:

             İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından ithalat, ihracat ve yurtiçi denetim amacıyla gönderilen numunelerde istenilen analiz ve muayeneleri yaparak sonuçları hakkında rapor düzenlemek.

  • Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünlerin özelliklerini tespit etmek amacıyla ilgili gıda, yem, içme, kullanma ve atık sularda istenilen analizleri yaparak rapor düzenlemek.
  • İthalat ve ihracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Gıda Maddeleri Tüzüğüne, Standardına ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.
  • Resmi kurum ve kuruluşlarca gönderilen numunelerde istenilen muayene ve analizlerini yaparak rapor düzenlemek.
  • Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli analizleri yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek.
  • Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.
  • Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek.​


''