Sivil Savunma Uzmanlığı

​Genel

Sivil Savunma TanımDüşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti olan her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin tümünü ihtiva eder.
Çalışma Alanı: Müdürlüğümüzün Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik  ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi.
Görevler:
- Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
- Sivil savunma servislerini kurmak ve  eğitimlerini yaptırmak,
- Sivil savunma hizmetleri için gereken malzemelerin tedarik ve teminini   ilgili   birimlerle koordine ederek planlamak ve mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
- Hizmetlerle ilgili  ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını  sağlamak,
- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek,
- Kimyasal, biyolojik ve nükleer savunma ile iş ve işlemleri yürütmek,
- Kurum içerisindeki ikaz ve alarm haberlerinin alını verilmesi ve siren sisteminin işletilmesini sağlamak,
- Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
- Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, nükleer tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilkyardım konularında kurum personeline eğitim vermek,
- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurum adına sekretarya hizmetlerini yapmak, kurumda tatbikatlar düzenlenmesini sağlamak,
- Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
- Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu  sağlamak, kurumun üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
- Kendi görev konusu ile ilgili olarak, kurumu ile Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum , kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
- Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
- Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak,   İl Afet  ve acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyon sağlamak,
- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticiyi bilgilendirmek.

Hedefler

Sivil Savunma  Uzmanlığının temel hedefi, Müdürlüğümüzdeki tüm bireylerin afetler ve tehlikeler konusunda bilinçlenmesi, risklerin azaltılması konusunda harekete geçmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için eğitimler ve tatbikatlar planlanıp uygulanacaktır.​

Sivil Savunma Eğitimleri

İLK YARDIM EĞİTİMİ
Mart-2012 Trabzon Sağlık İl Müdürlüğünden ilk yardım eğitmeni Emrullah KINACI tarafından pratik ilk yardım bilgileri konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
SİNAİ GAZLAR EĞİTİMİ
Mayıs-2012'de Karadeniz Oksijen ve Gaz Sanayi Elemanı Kimya Müh. H.İbrahim KELEŞ tarafından sınai gazların özellikleri, etiketlenmesi ve depolanması konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
SİVİL SAVUNMA UYGULAMALARI
Ekim-2012 Sivil savunma ve Müdürlüğümüzdeki sivil savunma uygulamaları konusunda Sivil Savunma Uzmanı Şahin SAVA tarafından bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
AFETE HAZIR TÜRKİYE
Aralık-2013 Trabzon il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü afetlere hazır Türkiye için bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak için Eğitmen Hasan YAZICI tarafından eğitim düzenlendi.
 YANGIN GÜVENLİĞİ
14 Kasım 2014 Müdürlüğümüzün yangınlardan korunması, Oluşabilecek bir yangın durumunda itfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut imkanları kullanarak müdahale edilmesi ve gerek duyulması halinde hizmet binamızın tahliye edilmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim Sivil Savunma Uzmanı Şahin SAVA tarafından düzenlendi.​


Birim Personeli

​​Şahin SAVA​​Sivil Savunma Uzmanı
​​İlyas PALA​Koruma Güvenlik Görevlisi
​​Ahmet KELLEVEZİROĞLU​Koruma Güvenlik Görevlisi

​​
''