İdari İşler ve Özlük İşleri Birimleri

İdari İşler ve Özlük İşleri Birimlerinde bir (1) Mühendis, bir (1) memur, bir (1) Formen ve iki (2) işçi olmak üzere toplam beş (5) personel görev yapmaktadır. 


İdari İşler ve Özlük İşeri Birimlerinin Görevleri Şunlardır;


  • Bütün personelin özlük ve sosyal hakları ile ilgili bilgileri takip ederek saklanması gereken dosyalarda saklamak,

  • Kurum ve personel ile ilgili; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde yazışmalar yapmak ,

  • Kurumun, bütün birimlerinden – uygun görüşle – gelen sarf malzemeleri ile ilgili taleplerini değerlendirerek ambar stoklarından veya –K.İ.K.nun ilgili maddelerine uygun satın alma yolu ile karşılanmasını sağlamak, 

  • Kurumda çalışan personelin yıllık izin, Sağlık izni, Mazeret izni ve Mesai izin belgelerini düzenleyerek bunlarla ilgili kayıtları tutmak, ayrıca 4857 Sayılı İş kanununa tabi kadrolu ve geçici İşçi kadrosundaki personelin izinlerini planlamak,

  • 657 sayılı D.M.K. na ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi -Genel Bütçe kadrolu-(4/C li) personelin aylık bordrolarını düzenlemek,

  • Bütün yazışmaların saklama süreleri içinde Bakanlığımız "Arşiv Yönetmeliğine" uygun bir şekilde korunmasını sağlamak.​
''