Staj

​Staj Başvuruları

Kurumumuzda üniversite öğrencileri için stajlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği dönemlerde gerçekleştirilmektedir. 

2017 Yılı Staj başvuruları için bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından belirlenen staj takvimi aşağıdaki gibidir.

​Takvim Dönemi​Faaliyet Konusu
​02.01.2017 - 28.04.2017​1. Başvuru aşaması
​01.05.2017 - 08.05.20171. Staj başvurularının bütçe dahilinde değerlendirilmesi
2. Değerlendirmelerin eğitim birimlerine duyurulması
​15.05.2017 - 12.06.2017​2018 Yılı için tahmin edilen stajer sayısı ve bütçesinin hazırlanması
​12.06.2017 - 29.09.2017​1. Staj süreci


Stajyer öğrenci seçiminde öncelik zorunlu stajlara verilmektedir. Staj başvuruları tamamlandıktan sonra kontenjan dahlinde öğrenci kabulü gerçekleştirilir. Kontenjanın üzerinde başvuru gerçekleşmesi halinde öğrenciler not ortalamaları dikkate alınarak staja kabul edilir. 

Staj başvuruları için;

İnternet sitemizden ya da kurumdan temin edilecek olan staj başvuru formu doldurulacaktır. ​

Staj başvuru formu ile birlikte;

·     Not ortalamasını gösterir belge (transkript v.b.)​

ibraz edilmek zorundadır.


Staj başvurusu kabul edlen öğrenciler kanun gereği SGK Giriş Bildirgesini kuruma teslim etmek zorundadır. Ayrıca 2 adet vesikalık fotoğraf ve zorunlu staj fişi sözleşme imzalanma aşamasında müdürlüğümüze verilecektir. 


Staj tarihleri; Staj tarihlerinin belirlenmesinde öncelikle öğrencilerin belirttikleri tarihler dikkate alınır. Ancak iş yoğunluğu ve belli tarihler üzerinde yoğunlaşma olması durumunda kurum tarafından belirlenen tarihler esas alınır.


Staj Kontenjanı; Staj kontenjanı yılık olarak kurumumuz tarafından belirlenerek Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirilmekte ve internet sitemizden ilan edilmektedir. Bölümler için belirlenen kontenjanların dolmaması halinde artan kontenjan diğer bölüm kontenjanlarına ilave edilmektedir. 


Staja Kabul Edilmeme; aşağıdaki durumlarda öğrencilerin staj başvuruları reddedilir.

a.   Staj için belirtilen koşulları sağlamamak

b.   Staj başvurusu için belirtilen tarihlerde başvuru yapmamak

c.  Staj başvurusu için istenilen belgeleri tam ve zamanında teslim etmemiş olmak

d.  Fazla sayıda başvuru olması durumunda not ortalamasına göre yapılacak değerlendirmede belirlenen sayının dışında kalmak

e.  Staja kabul edildiği halde SGK giriş bildirgesini sunmamak

f.   Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunmak


Not: Kurumumuzca staj başvurusu kabul edilen öğrenciler; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5.maddesi b bendine göre “Staj yapan öğrencilere iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar 4.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.” Bu düzenleme ile ilgili sigorta prim ödemeleri öğrencilerin okulları tarafından karşılanacaktır. Sigorta girişi yapılmayan stajyer öğrenciler kanun gereği kurumumuzca staja başlatılmaz.


Staj Başvuru Formu İçin Tıklayınız..

''