Müşteri Sözleşmesi

Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden laboratuvar hizmeti talep eden müşteriler ile Laboratuvarımız arasındaki iş akdinin şartlarını belirleme ve tarafların yükümlülüklerini tanımlamak amacıyla bu sözleşme/protokol düzenlenmiştir.

Bu sözleşmenin/protokolün kapsamı, laboratuvar hizmeti talep eden müşteriler ile Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü arasındaki sözleşme/protokol şartlarını kapsar. Bu sözleşmenin/protokolün şartlarını kapsamayan hizmet taleplerinin gerçekleştirilmesi ilgili mevzuata göre yürütülür.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Müşteri ;

Numuneyi usulüne uygun şekilde (Sağlam ambalaj, uygun ambalaj, yeterli miktar, uygun sıcaklık, partiyi temsil kabiliyeti olan ) laboratuvara ulaştırmayı,

Numunede istenilen analizlerin tam olarak ifade edildiği bir dilekçe, üst yazı, Numune Tutanağı, Numune Etiketi veya Fişini eksiksiz olarak numune ile birlikte Laboratuvarımıza ulaştırmayı,

Analiz ile ilgili uygulanandan farklı bir metot isteniyorsa metodu tedarik etmeyi,

Mikrobiyolojik analiz istenecek numuneleri acil durumlar haricinde Çarşamba gününden sonra getirmemeyi,

Mikrobiyolojik analiz istenen numuneleri steril kaplarda getirmeyi taahhüt etmeyi,

Steril olmayan kaplarda gelecek numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarında Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün sorumluluk kabul etmediğini,

Analiz talep ettikten sonra herhangi bir nedenle analiz sayısında eksiltme isterse analize başlanmışsa para iadesi istemeyeceğini,

Memnuniyet derecelerini Müşteri Memnuniyet Anket Formu ile değerlendirmeyi taahhüt etmeyi,

Münferit olarak numune getiren müşteriler Analiz Talep Dilekçesi (FRM.036)'nde "Müşteri Sözleşmesi / Protokolünü (FRM.057) okudum, onaylıyorum" ibaresini onayladığında iş bu sözleşmeyi kabul ettiğini,

İş bu Sözleşmeden/Protokolden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Tokat Mahkemelerinin yetkili olduğunu,

 

Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü;

Uygun olarak kabul edilen numuneye ait üst yazıyı işleme koymayı,

Numune analize alınana kadar numuneyi uygun şartlarda muhafaza etmeyi,

Uygun analiz yöntemlerini veya müşteriyle mutabık kalınacak metotları kullanmayı,

Müşteriye numune Analiz Listesi (LST.05) hakkında bilgi vermeyi,

Müşteriye analiz süresi hakkında bilgi vermeyi,

Müşteriye ait analiz sonucunun sadece kendisine veya beyan ettiği kişiye vermeyi,

Müşteri Analiz talep ettikten sonra herhangi bir nedenle analiz sayısında eksiltme isterse analize başlanmamışsa para iadesini taahhüt ettiğini,

Müşterinin tescilli haklarını tanımayı, tüm müşteri bilgilerini gizli tutmayı, gelen numune ve numuneye uygulanan işlemler ile analiz sonuçları hakkında müşteri dışında kimseye bilgi vermemeyi,

İsteği halinde numunenin kalanını iade etmeyi, iadesi istenmeyen numuneyi imha etmeyi,

Laboratuar şartlarını etkilememek ve laboratuvar şartlarının müsait olması ve yetkililerden izin alınması kaydıyla isteği doğrultusunda ve gizlilik çerçevesinde analizleri izleme olanağı tanımayı,

Personelin her türlü ticari baskıdan uzak yapılan işin kalitesini olumsuz etkileyecek faaliyetlerden uzak durmasını sağlamayı,

Müşterilere ait numunelere uygulanacak metotları beyan etmeyi ve beyan ettiği metodu uygulamayı,

Müşterinin talebi halinde , (belirlenmiş ise ) ölçüm belirsizliğini bildirmeyi,

Müşteriye rapor çıkış tarihinden sonraki 15 gün içinde mikrobiyolojik analiz sonuçları hariç diğer analiz sonuçlarına itiraz hakkı bulunduğunu ve itiraz edilen analiz için analiz ücretini ödemeleri gerektiğini bildirmeyi,

Müşterinin analiz sonrası getirmiş olduğu numune için geri iade talebi olduğunda laboratuvar bu numuneden kendisine şahit numune ayıracağını müşteriye bildirmeyi,

 

İş bu Sözleşmeden/Protokolden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Tokat Mahkemelerinin yetkili olduğunu,

Kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme Laboratuvarımız Müdürü ve/veya Vekili ile ilgili Müşteri ve/veya temsilcisi tarafından imzalandığında yürürlüğe girer.

 

Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü                                 …

''