Hakkımızda

   Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak 1987 yılında kurulmuştur. 28.11.2000 tarih ve 135 sayılı Bakanlık Olur’ları doğrultusunda aynı isim altında Bakanlık İl Tarım Müdürlüğüne Bağlı Kuruluş haline getirilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile mülga olmuştur. Mülga sonrası bağlı olduğumuz Bakanlığımız “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” kurumuzda Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olmuştur. Bu kanun ile kurumumuz doğrudan merkeze bağlanmıştır.

   Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü laboratuvarlarının görevi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında belirtilen ürünlerde Bakanlık il müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.

 

   Kuruluşumuzun görev kapsamı;

  •   639 Sayılı “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.
  •   5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” gereği işlem yapmak.
  •  1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre su ürünlerinin muayene ve analizlerini yapmak.
  • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliğine göre su ürünleri istihsal sahalarına bırakılan atık suların analizlerini yapmak.
  • Gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünlerin özelliklerini tespit etmek amacıyla ilgili gıda, yem, içme ve kullanma sularında istenilen analizleri yaparak rapor düzenlemek.
  • İhracat yapan gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşların alıcı ülkelerin talep ettiği analizleri yaparak rapor düzenlemek.
  • İthalat yapan gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Ürün Tebliğlerine, Ürün Standartlarına, Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.
  • Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli analizleri yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek.
  • Mahkemeler tarafından talep edildiğinde hizmet kapsamına giren alanlardaki ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.
  • Yasal statü ile belirlenmiş hizmet kapsamı ile ilgili konularda gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşların talepleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

   T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tokat Gıda Kontrol Laboratuvarının yasal statüsü 441 ve 5996 sayılı kanunların yetkilendirmesine dayalı olarak 23.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü resmi bir kurumdur

 

''