Döner Sermaye


Personel Durumu


- 1 Sayman
- 2 Tekniker
- 1 Memur

Yasal Dayanağı

Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi 969 Sayılı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince 1997 yılı Ağustos ayında faaliyete geçmek üzere Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına da bildirilerek Bakanlık Makamının 04.06.1997 tarih ve 138 sayılı Olur’larıyla kurulmuştur.

Ana Çalışma Konuları

1 Mayıs 2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 57. maddesine istinaden muhasebe işlemlerinin yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre maddeler halinde kayıt altına alınması, ödenmesi gereken KDV, KDV Tevkifatı, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Gayrisafi Gelir Payı, Merkez Hissesi, SHÇEK Payı, TÜRKAK Payı, SGK Primleri, Emekli Kesenekleri, İcra Tevkifatları , Sendika Kesintileri gibi yasal giderlerin düzenli olarak zamanında ödenmesinin sağlanması, Bütçeden yapılacak olan ödemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olmasını sağlamak, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan belgelerin Ödeme Emri Belgesinde yer alıp almadığını kontrol etmek, Mali yıl sonunda faaliyet sonuçlarına göre İşletme Bilançosunu hazırlamak.    Hedeflerimiz

Cari yıla ait Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.​

''