Genel Hükümler

ANALİZ HİZMETLERİ GENEL ŞARTLAR

 

 • Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü faaliyetlerini; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ve yasal mevzuat kapsamında sürdürmektedir.
 • Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün faaliyet kapsamında; gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünleri ve gıda ile temas eden seramik ve porselen materyallerinin yanı sıra su ve su ürünleri numuneleri bulunmaktadır.
 • Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü deney çalışmalarını, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar" standardı çerçevesinde, TÜRKAK tarafından akredite bir Kuruluş olarak yürütmektedir.

 

Numune Kabulü ve Koşulları

 • Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne müşteri tarafından getirilen veya kargo ile gönderilen numuneler özel istek, denetim, ithalat, ihracat ve resmi istek nedeniyle alınmakta ve laboratuvarda analizleri yapılmaktadır.
 • Resmi ve tüzel kişi ve kurumlarca elden getirilen veya kargo ile gönderilen bütün deney numunelerinin doğruluğunun, laboratuvarın ve müşterinin çıkarlarının korunması için, numunenin laboratuvara kabulü, kodlanması, talep edilen analize göre örneklenmesi ve ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmesi, usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, raporlanması, iadesi ve imhası gibi işlemler Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde yapılmaktadır.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri, yem bayilerinden ve şikayet üzerine alınan yem numunelerinden ücret alınmaz bunun dışında her türlü ithalat, ihracat, resmi istek, özel istek ve yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri ücretli olup bakanlığın belirlediği analiz ücretleri esas alınarak ücretlendirilir. Numunelerin işlemlerinin başlaması için analiz ücretinin Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 • Müşterilerimizin; numune miktarı, analiz ücreti, analiz ve raporlama süresi, analiz metodu, metodun akredite olup olmadığı, ölçüm limiti vb konularda bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Bu bilgilere Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi personelinden, kurum internet sayfasından (http://gidalab.tarim.gov.tr/tekirdag) ve 0282 261 95 77 -118 (dahili) numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
 • Analizler için gerekli en az numune miktarları;

  Numune miktarı numunenin parti büyüklüğüne, istenilen analiz sayısına ve analizin cinsine göre farklılık göstermekle birlikte;

  Gıda maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeleri, yarı mamul maddeleri ile yan ürünleri en az 200 g,

  Yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeleri, yarı mamul maddeleri ile yan ürünleri İthalat, İhracat ve Denetim numuneleri için en az 500 g, Özel İstek ve Resmi İstek numuneleri en az 200 g olmalıdır.

  Mikrobiyolojik analiz istendiğinde numune steril veya orijinal ambalajda ve her (N) için en az 200g olarak getirilmiş olmalıdır.

  NOT: Aynı numunede birden fazla analiz veya özel bir analiz talebi (mikrobiyolojik vs) varsa veya numunenin yukarıda belirtilen miktarlarda temin edilme olasılığı yoksa veya resmi istek/özel istek numunesi ise numune teslim edilmeden önce Müdürlüğümüz Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi ile temasa geçilmelidir.
 • Özel istek numuneleri hariç bütün numuneler mühürlü olmalıdır.
 • Numunelerin konulduğu ambalaj kesinlikle yırtık, delik, çatlak veya kırık olmamalı ve ağzı tam kapalı olmalıdır. Numune ambalajı yırtılmış, paketi ezilerek deforme olmuş, kokuşma, küflenme gibi özelliğini kaybetmiş numuneler analiz için kabul edilmez. Numune kabul kriterleri dışında kalan resmi kaynaklı numuneler reddedilmesi durumunda numune red tutanağı düzenlenir. Özel istek numunelerinde numune red tutanağı talep halinde düzenlenir.   
 • Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. Ancak, müşteri numune dış sıcaklığının kayıt altına alınarak numunenin analizini isteyebilir.
 • Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler orijinal ambalajda veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda getirilmiş olmalıdır.
 • İnsan sağlığını tehdit edebilecek özellikteki numunelerde gerekli uyarıcı bilgiler numune etiketinde veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 • Laboratuvara getirilen numuneler için "müşteri numune teslim, analiz ve metot mutabakat sözleşmesi formu" doldurulur.
 • Müşteriye analiz süreleri ve analiz ücretleri Analiz Listesinde beyan edilmektedir.
 • Müşteri; analizi yapılmak üzere getirmiş olduğu numune / numuneler için kendisine beyan edilen Analiz Listesinde bulunan ürün / ürünlerin analizlerine karşılık gelen metotlardan birinin uygulanmasını ve Analiz Listesinde yer alan analiz sürelerini kabul eder. Analiz Listesinde bulunmayan ürünler için ise karşılıklı mutabık kalınan metotlar kullanılır.
 • Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü analiz sonuçlarını müşteriye rapor halinde sunar.  Müşterinin faks numarası vermesi durumunda verilen numaraya faksın çekilmesi ile ilgili tüm sorumluluğu müşteri kabul eder.
 • Numune kabulü gerçekleşen örnekler için her hangi bir itiraz olmaması durumunda analizinin tekrarı ve iadesi olabileceği göz önüne alınarak ayrılan ikincil numuneler, özelliklerine ve etiket bilgilerine göre derin dondurucuda, buzdolabında ya da oda sıcaklığında numune muhafaza dolapları içinde 20 gün süre ile muhafaza edilir ve sonrasında imha edilir. Mikrobiyolojiye gönderilen örnekler ise analiz sonunda imha edilir.

  Numune Ücretlendirme Koşulları
 • Bakanlığımızın belirlemiş olduğu analiz ücretleri esas alınmaktadır.
 • TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.
 • Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.
 • Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir(Rutubet, yağ vb).
 • Analiz ücretlerinden KDV alınmamaktadır.
 • Gıda ve yem numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere göre ücret alınacaktır( Metabolik Enerji vb).

  Eğitim Hizmetlerine Karşılık Alınacak Ücretler
 • Kurum dışından eğitim talebinde bulunan tüzel ve gerçek kişiler dilekçe ile başvuruda bulunurlar.
 • Kişi başı günlük 100 TL + Uygulama esnasında yapılan analizin ücreti alınır.

   

  HESAP NUMARALARIMIZ:

 

* T.C. HALK BANKASI Tekirdağ Şubesi;

IBAN: TR10 0001 2009 3040 0005 0001 15

Hesap No: 05000115

 

* T.C. ZİRAAT BANKASI Tekirdağ Köprübaşı Şubesi;

IBAN: TR37 0001 0021 4408 3984 9850 15

Hesap No: 8398498-5015

 

 • Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün akreditasyon kapsamı aşağıda sunulmuştur.


''