Num. Kabul ve Rapor Bir.

​Personel Durumu

1 Gıda Yüksek Mühendisi
1 Ziraat Mühendisi
1 Tekniker
1 Laborant
1 Memur
 
 
Ana Çalışma Konuları
 
Resmi ve tüzel kişi ve kurumlarca elden getirilen veya kargo ile gönderilen bütün deney numunelerinin doğruluğunun, laboratuvarın ve müşterinin çıkarlarının korunması için, numunenin laboratuvara kabulü, kodlanması, talep edilen analize göre örneklenmesi ve ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmesi, usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, raporlanması, iadesi ve imhası gibi işlemler Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde yapılmaktadır.
 
 
Mevcut Cihazlarımız
 
-        İnfrared Termometre
-       Terazi
-        Çeşitli parçalayıcı ve öğütücüler
 
Hedeflerimiz
 
Müşteri Memnuniyetini üst seviyede tutmak.
Numune sayısını arttırmak.
 
  
Numune Kabul Kriterleri
  
Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne müşteri tarafından getirilen veya kargo ile gönderilen numuneler özel istek, denetim, ithalat, ihracat ve resmi istek nedeniyle alınmakta ve laboratuvarda analizlere hazırlanmaktadır.
 
Numune miktarı numunenin parti büyüklüğüne, istenilen analiz sayısına ve analizin cinsine göre farklılık göstermekle birlikte;
Gıda maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeleri, yarı mamul maddeleri ile yan ürünleri en az 200 g,
Yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeleri, yarı mamul maddeleri ile yan ürünleri İthalat, İhracat ve Denetim numuneleri için en az 500 g, Özel İstek ve Resmi İstek numuneleri en az 200 g olmalıdır.
Mikrobiyolojik analiz istendiğinde numune steril veya orijinal ambalajda ve her (N) için en az 200g olarak getirilmiş olmalıdır.
Aynı numunede birden fazla analiz veya özel bir analiz talebi (mikrobiyolojik vs) varsa veya numunenin yukarıda belirtilen miktarlarda temin edilme olasılığı yoksa veya resmi istek/özel istek numunesi ise numune teslim edilmeden önce Müdürlüğümüz Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi ile temasa geçilmelidir.
Özel istek numuneleri hariç bütün numuneler mühürlü olmalıdır.
Numunelerin konulduğu ambalaj kesinlikle yırtık, delik, çatlak veya kırık olmamalı ve ağzı tam kapalı olmalıdır. Numune ambalajı yırtılmış, paketi ezilerek deforme olmuş, kokuşma, küflenme gibi özelliğini kaybetmiş numuneler analiz için kabul edilmez. Numune kabul kriterleri dışında kalan resmi kaynaklı numuneler reddedilmesi durumunda numune red tutanağı düzenlenir. Özel istek numunelerinde numune red tutanağı talep halinde düzenlenir.
Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. Ancak, müşteri numune dış sıcaklığının kayıt altına alınarak numunenin analizini isteyebilir.
Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler orijinal ambalajda veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda getirilmiş olmalıdır.
İnsan sağlığını tehdit edebilecek özellikteki numunelerde gerekli uyarıcı bilgiler numune etiketinde veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Laboratuvara getirilen numuneler için “müşteri numune teslim, analiz ve metot mutabakat sözleşmesi formu” doldurulur.
 
Müşteriye analiz süreleri ve analiz ücretleri Analiz Listesinde beyan edilmektedir.
Müşteri; analizi yapılmak üzere getirmiş olduğu numune/numuneler için kendisine beyan edilen Analiz Listesinde bulunan ürün/ürünlerin analizlerine karşılık gelen metotlardan birinin uygulanmasını ve Analiz Listesinde yer alan analiz sürelerini kabul eder. Analiz Listesinde bulunmayan ürünler için ise karşılıklı mutabık kalınan metotlar kullanılır.
 
 
Akreditasyon Durumu
 
-​
''