Görevlerimiz

          5996 Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu gereğince gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamak.

     
  • 308 Sayılı Tohumlukların Tescil,Kontrol ve Sertifikasyonu hakkındaki Kanun ve buna bağlı olarak çıkartılan Yönetmelikler gereği tohumluk numunelerinin analizlerinin yapılması,
  • Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde belirtilen numunelerde gerekli analizlerin yapılarak sonuçlarının Koordinatör Laboratuvar Müdürlüklerine iletilmesi,
  • Özel ve tüzel kişilerin ürün özelliklerini tespit amacı ile gönderdikleri gıda, yeme,içme ve kullanma suları ile atık su numunelerinde istenilen analizlerin yapılarak raporlarının düzenlenmesi,
  • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği esaslarına ve Standartlara göre gıdaların analizlerinin yapılması,
  • Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirilmesi,
  • Stajyer öğrencilere laboratuvar teknikleri hakkında eğitim vermek gibi görevleri yerine getirmektedir.
''