Müdürümüz

 

                                                Müdürümüz Önder TURAN

 
TELEFON​​DAHİLİ
0464 2145895​​12
 

 

GIDA LABORATUVARLARININ ÖNEMİ


Hızla değişen dünyamızda beslenme konusu dün olduğu gibi bugünde önemini arttırarak devam etmektedir. Artan dünya nüfusu ve azalan kaynaklar gıda üretiminin ve tüketiminin modern teknikler kullanılarak en etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Gıda,Tarım ve hayvancılık Bakanlığı bünyesinde sağlıklı gıda üretimi ve tüketimine yönelik 39 adet Gıda Kontrol Laboratuvarı ve 1 adet Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Üretilen gıda ve yem hammaddelerinin işlenmesi değerlendirilmesi ve tüketime sunulmasının yol aşamasında kalite kontrolünün yapılması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz etmektedir. AB 'ye girme sürecinde hızla gelişmelerin olduğu bu günlerde bakanlık olarak bizim gündemimizde de AB ülkelerinde kalite ve kontrol hizmetlerinin ülkemizde de eksiksiz uygulanmasını sağlamak olacaktır.

Globalleşme sonucu ülkeler arası ticaret hacmi son yıllarda oldukça artmıştır. Bununla birlikte AB ülkeleri ithal ettiği ürünlerde halk sağlığını korumak amacıyla belirli standart araması ve bu standartlara uymayan ürünleri geri çevirmesi üretici firmalarımızın kalite yönünden kendilerini sorgulamalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda ülkemiz insanları ile diğer ülkelerde yaşayan insanlar arasında bir fark yoktur, olmamalıdır. Sağlıklı gıda sadece ihracat için değil kendi vatandaşlarımızın sağlığı için de gereklidir.

      Tüketiciyi korumak amacıyla çıkarılan yasalar neticesinde istenilen standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığının göstergesi ancak üretilen ürünlerin laboratuvarlarda yapılacak analiz sonucunda üretici firmanın aldığı rapor ile ürettiği ürünün kaliteli ve sağlıklı olduğunu ispat etmek zorundadır. Gıda standartlarının temel amacı; tüketici sağlığının korunması ve iyileştirilmesidir. Standartların yerleşmesi için ise bilinçli tüketiciye ihtiyaç vardır. Ürünlerin gerçek kalitesi laboratuvar analiz sonuçları ile tespit edildiği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair yürürlülükte olan 5179 sayılı kanun Türkiye 'de gıda güvenliğinin teminini sağlamak ve her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyen şeklinde üretimini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda da ürünleri işleme, koruma, depolama, pazarlanmasının hijyenik şartlara uygun olarak yapılmasını ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlayarak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Kurumumuz, kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde laboratuvarlarımızda her türlü gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerin, atık su, içme ve kullanma sularında fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, katkı ve kalıntı maddeleri analizleri Türk Gıda Kodeksi, TS ve GMT 'ye göre modern cihazlarla ve uzman teknik-sağlık personeli ile en kısa zamanda yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bu analizlerin güvenilirliği TÜBİTAK-UME tarafından dönemler halinde yılda iki defa gerçekleştirilen "Yeterlilik Test Çalışmaları" ile kontrol edilmektedir.
 
Gıda kalitesi ve gıda güvenliğine yönelik kamu denetiminin etkin hale getirilmesi, güvenli gıda üretiminin sağlanması, analiz laboratuvarlarında AB yöntemleriyle uyumlu tekniklerinin uygulamaya konulması yönünde düzenlemeler ve çalışmalar devam etmektedir. Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak analiz metotlarını geliştirip metot birliğini sağlayarak kamu adına denetim ve kontrolleri daha etkin kılmak Müdürlüğümüzün ana hedefidir.

Sağlığımızı kaybetmek istemiyorsak, sağlıklı beslenmeliyiz…
 

 

''