Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ve Konsolide Görevi

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak,tartarak,ölçerek teslim almak,doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmek.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,bunların kesin kabulu yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini Konsolide görevlisine teslim etmek.

ç)Tüketim ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim edilmesini sağlamak.

d)Taşınırların yangına,ıslanmaya,bozulmaya,çalınmayave benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

ğ)Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

h)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

Konsolide Görevleri:  Kamu idarelerinin  Merkez Teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı mali hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir.

Kesin Hesap cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal cevelini,Üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür. 

''