İdari Birimler

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 
 2. İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 
 3. Müdürlüğün genel evrak, arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 4. Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 5. Müdürlüğümüz personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
 6. Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü cihaz ve aracı çalıştırmak, tamir bakım ve onarımlarını yaptırmak,
 7. Müdürlük yerleşim alanındaki bina ve inşaat yapımı işleri dışında kalan küçük bakım onarım işlerini yapmak,
 8. Müdürlük personelinin izin, rapor işlemlerini takip etmek,
 9. Müdürlük Personelinin maaş, ikramiye, harcırah vb. ödemeleri ile alımı yapılan malzemelerin bedellerini ilgili firmaya ödemek
 10. Müdürlük adına alımı yapılacak cihaz ve sarf malzemesi ve demirbaş malzeme alımlarının tekliflerini hazırlamak, alım yapılacak firmayı belirlemek,
 11. Bakanlık ve Müdürlük Makamının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,
 12. Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sivil Savunma​

            İşletmemiz 01.08.1997 yılında Bakanlık Makamının Olurları ile teşekkül ettirilmiş olup, halen 969 Sayılı Kanun ve 01.05.2007 tarihli ve 26509 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine uygun olarak faaliyetine devam etmektedir. İşletmenin gelir kaynakları;969 Sayılı Bakanlığımız Döner Sermaye Kanunu, Bakanlığımız Döner Sermaye Uygulama Yönetmeliği ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunun Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren hükümleri kapsamında verilen hizmetler karşılığı elde edilen hizmet gelirleri, faiz gelirleri ile diğer olağan gelir ve karlardan oluşmaktadır. İşletmemizin gider yerleri ise söz konusu hizmetlerin devamı için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin alım giderleri, Personel giderleri, Elde edilen gelirlerden ayrılan yasal paylar, yatırım ve demirbaş harcamaları ile amortisman ve tükenme paylarıdır. İşletmeye tahsis edilen sermaye 120.000,00 TL. olup, işletmenin ödenmemiş sermaye bakiyesi yoktur.

​SAYMANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b) Ödemesi yapılmak üzere Saymanlığa gönderilen harcama evrakları üzerinde gerekli kontrolleri yaparak giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

e) Mali mevzuatlar gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

f) Vezne ve ambar kayıtlarının muhasebe kayıtları ile tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.

g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

h) İşletmenin yılsonu hesaplarını kapatmak, yönetim dönemine ait bilanço ve mali tabloları tanzim etmek, yönetim dönemine ilişkin evrakları Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek Saymanlığımızın başlıca görevleridir.

 

''