İç Kontrol Birimi

​Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kanu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Bakanlığımız Müsteşarlık Makamının 20.01.2010 tarih ve 30 sayılı olurlarıyla İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Eylem Planı gereği kurumumuzda İç Kontrol Birimi oluşturulmuştur.

 

İç Kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; organizasyon, yöntem ve süreçle, iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrollerin

bütünüdür.

''