Kurumsal Yapı

​31 Temmuz 1974 tarihinde Mülga Gıda İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatı olarak "Gıda Kontrol Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" adı altında faaliyete geçmiş olan kuruluşumuzun 17 Kasım 1982 tarihinde "Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" adını almış ve aynı ad altında Mart 1985 tarihine kadar faaliyetlerine devam etmiştir.17.01.1985 gün ve 18638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince teşkil edilen "İzmir İl Müdürlüğüne" Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 25.02.1985 sayılı KDD/09/009/1161 sayılı genelgeleri gereğince "İzmir Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü" ile "Yem Kontrol ve Araştırma Enstitüsü" Müdürlükleri bağlanmışlardır. Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 12.03.1985 tarih ve 18692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3161 sayılı kanunun hükümleri gereğince faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Daha sonra Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 12.08.1986 tarihli ve AİD/G-1/4179 sayılı yazıları gereğince, "İzmir Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ile "İzmir Yem Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" birleştirilerek, "İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" kurulmuştur. 16 Ocak 1995 tarihli Bakanlık Onayı ile Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluş haline getirilmiştir. Bakanlık Makamının 04.06.1999 tarih ve 138 sayılı Olurları ile Müdürlüğümüz bünyesinde Ağustos 1997'den itibaren faaliyete geçmek üzere Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Müdürlüğümüz Bakanlık Makamının 15.11.2000 tarih ve MKD BDR-2-06-2000 sayılı olurlarıyla ifa ettiği görev itibariyle Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne karşı sorumludur. 08.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızın görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi sonucu, Müdürlüğümüzün adı "İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. Halen İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak hizmet veren ve müşteri memnuniyetini esas tutan, eğitimli personeliyle 11 ana hizmet birimi ve iki yardımcı hizmet biriminden oluşan faaliyetlerini yürütmektedir.

  • 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki K.H.K. Gereği Laboratuvar hizmetlerini yürütmek.

 

  • 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner hizmetleri ,Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği faaliyetlerde bulunmak.

 

  • Laboratuarların Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde Bakanlık il müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.

 

  • 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu gereği faaliyetlerde bulunmak,

 

  • Çeşitli kurum ve kuruluşlarca talep edilen laboratuvar eğitimlerinin verilmesi,

 

  • 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki analizlerin yapılması.
GİH Müdür 1
​​ Gerç.Görv. 1
TEK. HİZMETLER Ziraat Mühendisi24
 Gıda Mühendisi26
 Su Ürünleri Mühendisi10
 Kimya Mühendisi1
 Kimyager 4
 Tekniker (Ziraat)3
 Teknisyen1
 Teknisyen (Elkt)2
SAĞLIK HİZ. Veteriner Hekim 9
 Biyolog5
 Vet.Sağ.Teknikeri1
 Sağlık Teknikeri2
 Laborant5
G.İ.H Şef5
 Memur2
 VHKİ4
 Sayman1
 Veznedar1
YARD.HİZ. Hizmetli2
GEN.BÜT.İŞÇİ Genel Bütçe Kadrolu2
DSİ -İŞÇİ Döner Sermaye Kadrolu5
GEÇİCİ PERSONEL 4/C İşçiler5
T O P L A M122

''