Etik Değerler

​İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE KODLARI

1. İGKLM tüm birimlere ve paydaşlarına eşit mesafede durmalı, politik davranmamalı ve örnek bir kurum olmalıdır.

2. Yöneticiler personele adil davranmalıdır.

3. Personel üzerindeki işi zamanında ve hakkıyla yerine getirmelidir.

4. Kişisel menfaatler ön plana alınmamalıdır.

5. İGKLM'de etik kurallar çok iyi bilinmeli, her çalışana etik sözleşme imzalatılmalıdır.

6. İşler iyi bilene ve uzmanına verilmelidir.

7. Yapılan faaliyetler açık ve anlaşılır olmalıdır.

8. İşlerin sürekliliği esas olmalıdır.

9. Tarafsız ve bağımsız karar alınabilmesi sağlanmalıdır.

10. Kariyerin kıstasları olmalıdır.

11. Personelin performans değerlendirmesi yapılmalı, performansını ve motivasyonunu artırıcı ödüllendirme ve takdir mekanizması olmalıdır.

12. Yetki ve sorumluluklar adil dağıtılmalıdır.

13. İyi bir iş bölümü yapılarak iş takvimi oluşturulmalıdır.

14. Çalışanların düşünceleri dikkate alınmalı, çalışmalarda ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenmelidir.

15. İş tanımları yapılmalıdır.

16. Yapılan işin önemi konusunda farkındalık sağlanmalıdır.

17. Personele kurum için önemli olduğu hissettirilmelidir.

18. Kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

19. Şeffaflık ve görünürlük ilkesi doğrultusunda kararlar alınmalıdır.

20. Kurum içi mobbing (psikolojik şiddet, psikolojik taciz, vb.) önlenmelidir.

21. Ayrımcılık (dil, din, mezhep vb.), adam kayırmacılık ve hemşehricilik yapılmamalıdır.

22. Mesai kavramına azami dikkat gösterilmelidir.

23. İGKLM'nin yaptığı işler kaliteli olmalıdır.

24. İGKLM çalışanlarının güncel gelişmelere ayak uyduracak kişisel gelişimleri sağlanmalıdır.

25. İGKLM çalışanları kurum bilgilerini dışarıya aktarmamalıdır.

26. Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltme konusunda yapıcı yaklaşım gösterilmelidir.

27. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenmelidir.

28. Dedikoduya fırsat verilmemeli ve dedikodu yapılmamalıdır.

29. Çalışanlar işbirliği ve bilgi paylaşımına açık olmalıdırlar.

30. Çalışanlar arasında yakınlaşmayı sağlayacak sosyal yardımlaşma ve aktiviteler yapılmalıdır.

31. Çalışanlar işleriyle ilgili mevzuatı iyi bilmeli ve uygulamalıdır.

32. İGKLM çalışanlarının kurumu iyi bir temsil yeteneği olmalıdır.

33. En alt kademe en üst kademeye gerektiğinde ulaşabilmelidir.

34. İGKLM'nin aldığı kararlarda tüm İGKLM çalışanları sorumluluk hissetmelidir.

35. Kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılmalıdır.

36. Çok çalışanların çalışmalarına ve emeğine saygı duyulmalıdır ve yıpratılmamalıdırlar.

37. İş eşit ve adil dağıtılmalıdır.

38. Kimseye önyargılı yaklaşılmamalı ve kendisini gösterebilme fırsatı verilmelidir.

Ek Dosyalar

''