Görevlerimiz

GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu" gereği gıda örneklerinin muayene ve analizlerini yapmak

5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükümlerinin" verdiği yetkiye dayanarak gıda örneklerinin muayene ve analizlerini yapmak

1380 sayılı " Su Ürünleri Kanunu" ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelikler gereği su ürünleri örneklerinin muayene ve analizlerini yaparak raporlarını düzenlemek

1734 sayılı " Yem Kanunu" ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelikler gereği yem örneklerinin muayene ve analizlerini yaparak raporlarını düzenlemek

Özel ve Tüzel kişilerin ürün özelliklerini tespit amacıyla Müdürlüğümüze intikal ettirdikleri gıda, yem ve su ürünleri ile bölgemiz için özel bir öneme sahip olan gül ürünlerinde (gülsuyu, gülyağı, konkert vb.) çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan gelen numunelerde özel istek üzerine ücreti mukabilinde kontrolünü yapmak

Özel kuruluşlarca eğitim amacıyla gönderilen kişilerin bilgi ve becerilerini artırmak, mahkemece görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek

Gıda ve yem kontrol hizmetleri için gerekli olan analizler ve kriterler konusunda standartlara kodekse esas olmak üzere çalışmalar yapmak

Bakanlığımızca yürütülen projeli çalışmalarda,  Müdürlüğümüze verilen proje ve sörvey çalışmaları yapmak

Stajyer öğrenci eğitimi vermektir.​

''