Görevlerimiz

Müdürlüğümüzün Görevleri ; 
• 08/06/2011 tarih ve 639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki K.H.K. gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.
• 11/06/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.
• 22/03/1971 tarih ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre su ürünlerinin muayene ve analizlerini yapmak.
• Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünlerin özelliklerini tespit etmek amacıyla ilgili gıda, yem, içme ve kullanma sularında istenilen analizleri yaparak rapor düzenlemek.
• İhracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların alıcı ülkelerin talep ettiği analizleri yaparak rapor düzenlemek.
• İthalat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Ürün Tebliğlerine, Ürün Standartlarına, Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.
• Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli analizleri yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek.
• Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.
• Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek.
• Müdürlüğümüzün sabit tesisi dışında tesisleri olmayıp, 17025 Kalite Yönetim Sistemi Müdürlüğümüzün sadece sabit tesisindeki çalışmaları kapsamaktadır.

''