Birimler

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi'ne, ithalat, ihracat, resmi istek, Bakanlığımız denetim ve izleme programı çerçevesinde alınan numuneler ile şahıs ve firmaların özel istek gıda, yem ve su numunelerinin Numune Kabul Talimatı 'na göre kabulü yapılmaktadır. Gelen numunelerin önce kodlaması yapılmakta ve kodlanan numuneler bekletilmeden istenen analizler doğrultusunda ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmektedir.

Numunelere ait analizler bittikten sonra; sonuçlar Rapor Hazırlama Talimatı 'na göre raporlanmakta ve onaylanarak ilgili yerlere elden, posta, faks veya kargo yolu ile ulaştırılmaktadır.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın aylık –yıllık faaliyetlerini Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bildirmektedir

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel Analiz Laboratuvarı, ithalat, ihracat, resmi istek, Bakanlığımız denetim ve izleme programı çerçevesinde alınan numuneler ile şahıs ve firmaların özel istek gıda, yem ve su numunelerinin analizlerini ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlara göre yapan Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün birimlerinden biridir.

Laboratuvarımızda metotların güncellikleri takip edilmekte olup, hizmet içi ve özel sektör talepleri doğrultusunda eğitim hizmetleri verilmektedir.

Ağırlık Kontrolü, Bağıl Yoğunluk Tayini, Briks, Duyusal Analizler, Elek Üstü ve Elek Altı Tayini, Ham Kül Tayini, Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini, İrilik Tayini, Kırılma İndisi Tayini, Kir Muhtevası Tayini, Kül Tayini, Mikroskobik Analiz (Et-Kemik Unu Aranması), Nem Tayini (Refraktometrik Metot), pH Tayini, Rutubet Tayini (Toluen Metodu), Rutubet/Kuru Madde Tayini, Suda Çözünmeyen Madde Tayini, Sülfat Külü Tayini, Yabancı Madde Aranması, Yoğunluk Tayini (Laktodansimetre ile), %10'luk HCl'de Çözünmeyen Kül Tayini analizleri laboratuvarımızda sıklıkla yapılan analizlerdir.

Laboratuvarımız, analiz sonuçlarının güvenilirliğini ve doğruluğunu Uluslararası Central Science Laboratory (FAPAS), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) gibi resmi kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılarak kontrol etmektedir.

Analitik Terazi, Hassas Terazi, Etüv, Vakumlu Etüv, Kül Fırını, pH Metre, Refraktometre, Stereo Mikroskop, Su Banyosu, Balon Isıtıcısı ve Ultra Santrifüj Değirmen laboratuvarımızda kullanılan cihazlardır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvarı, ithalat, ihracat, resmi istek, denetim ve Bakanlığımız izleme projeleri çerçevesinde alınan numuneler ile şahıs ve firmaların özel istek gıda, yem ve su numunelerinin analizlerini ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlara göre yapan Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'nün birimlerinden biridir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarında metotların güncellikleri takip edilmektedir. Laboratuvarımızda konusuyla ilgili hizmet içi ve özel sektör talepleri doğrultusunda eğitim hizmetleri verilmektedir.

Laboratuarımız analiz sonuçlarının güvenilirliliği ve doğruluğu Uluslararası Central Science Laboratory (FAPAS), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) gibi resmi kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmektedir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarında, Protein Tayini, Toplam Diyet Lifi, Yağ Asitleri Kompozisyonu(Doymuş-Doymamış Yağ Oranı, Trans Yağ Oranı), Bitkisel Yağ Aranması, Sterol Kompozisyonu, Fosfataz Aktivitesi Tayini, Selüloz Tayini, Toplam Yağ, Asitlik, Diastaz Sayısı, Fruktoz, Glikoz ve Sakkaroz Oranı, Balda Prolin Miktarı Tayini, Kalsiyum, Amonyak, Alkol Miktarı, Enerji Hesaplanması, İnvert Şeker, Tuz Tayini  vb. genel kimyasal analizler çalışılmaktadır.

Gaz Kromotografisi, HPLC, Kjeltec cihazı, Soxhelet Ekstraksiyon Cihazı, Polarimetre, Hassas Terazi, Etüv, Kül Fırını, pH Metre, Ultra Saf Su Cihazı, Çalkalamalı Su Banyosu, Gerber santrifijü laboratuvarımızda kullanılan cihazlardandır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı'nda 2 Gıda Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi, 1 Laborant çalışmaktadır.

Katkı-Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Müdürlüğümüz Katkı-Kalıntı Analiz Laboratuvarında, gıda denetim ve izleme programları kapsamında gelen numunelerde, ithalat, ihracat ve özel istek numunelerinde katkı, kalıntı, toksin analizleri ve et tür tespiti yapılmaktadır.

Katkı Maddeleri üreticiler tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar dahilinde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde risk teşkil etmez. Fakat amaçları dışında kullanıldıklarında, gıdalarda oluşan kusurları kapatıcı olarak kullanıldıklarında veya belirtilen limitleri aşarak kullanıldıklarında insan sağlığı üzerinde risk teşkil ederler. Katkı analizleri kapsamında ; gıdaların üretilmesinde veya işlenmesinde kullanılan ve gıda çeşitliliğini artırmak, gıdanın besleyici özelliklerini koruyup dayanıklılığını sağlayarak raf ömrünü uzatmak, lezzetini ve rengini cazip hale getirerek tüketicilerin dikkatini çekmek gibi amaçlarla kullanılan katkı maddeleri (boyalar, koruyucular, gibi), natamisin ile yem ve yem katkı maddelerinde de kullanılan katkıların teşhisi ve miktarlarının belirlenmesi HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) cihazında DAD dedektörü ve spektrofotometre ile yapılmaktadır.

Su analizleri kapsamında da; nitrit, nitrat ve fosfor analizleri spektrofotometre kullanılarak yapılmaktadır.

Mikotoksin analizleri kapsamında; sert kabuklu kuru meyveler, kurutulmuş meyveler, toz biberler, lokumlar, helvalar ve ezmelerde, yem ve yem ham maddelerinde, yüksek lifli ürünlerde Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) analizleri,süt ve süt tozunda Aflatoksin M1, tahıl ve tahıl ürünlerinde Okratoksin A analizleri HPLC cihazında floresan detektörle yapılmaktadır. Bu kapsamda funguslar tarafından üretilen toksik maddeler olan "mikotoksinler"le ilgili analizler sertifikalı standart maddeler ve AOAC gibi uluslararası alanda kabul görmüş analiz metodları kullanılarak yapılır.

LC-MS/MS cihazı kullanılarak süt numunelerinde B2-a grubu Benzimidazol ve B2-a grubu Avermektin antibiyotik ilaç kalıntı analizleri, kanatlı etlerinde ise B2-a grubu Benzimidazol grubu antibiyotik ilaç kalıntıları analizleri yapılmaktadır.

Ayrıca laboratuvarımızda et ve et mamüllerinde tür tespiti (Domuz, Kanatlı, At )analizinde ELISA yöntemi kullanılmaktadır.

Laboratuvarımız analiz sonuçlarının güvenilirliğini ve doğruluğunu Uluslararası Central Science Laboratory (FAPAS), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) gibi resmi kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmektedir.

Tüm analizlerde kullanılan cihazların kalibrasyonu, enstrümantal analizlerimizin performans testleri distribütör firmalar tarafından yapılmaktadır.

Hızlı ve güvenilir analiz sonuçları elde edebilmek için teknolojik gelişmeler takip edilmektedir

Katkı-Kalıntı Laboratuvarında Bulunan Cihazlar:

HPLC/UV-DAD

HPLC/FLD

LC-MS/MS

SPEKTROFOTOMETRE

ELISA CİHAZI

CHARM II CİHAZI

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin bilinçlenmesi, günümüzde ürün kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. İnsanların yaşamları için temel gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temini yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda güncel teknolojik gelişmelerin, üretici ve ürün uygulayıcıları açısından da dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Gıda güvenliğinin temel prensibi, mikrobiyal kontaminasyonu ortadan kaldırmak veya tolere edilebilir düzeye düşürmektir. Bu nedenle öncelikle mikrobiyal kontaminasyona neden olan kaynakların bilinmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Gıdaların mikroorganizmalar ile kontaminasyonu hammadde, üretim, taşıma ve depolama aşamalarında gerçekleşmektedir.

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı; ithalat, ihracat, resmi istek, denetim ve Bakanlığımız denetim programı çerçevesinde alınan numuneler ile şahıs ve firmaların özel istek gıda, yem ve su numunelerinin analizlerini ulusal ve uluslararası geçerliği olan metotlara göre analiz yapan birimlerimizdendir. 

Yapılan analizlerde TSE, AOAC, ISO ve FDA gibi ulusal ve uluslararası kaynaklardan temin edilen geleneksel kültürel metodolojilerin yanında otomatize edilmiş sistemler de kullanılmakta olup, metotların güncellikleri takip edilmekte, hizmet içi ve özel sektör talepleri doğrultusunda eğitim hizmetleri verilmektedir.

Laboratuvarımız ön hazırlık odası, temiz oda (ekim odası), inkübasyon ve değerlendirme odası ve yıkama odası olarak birbirinden ayrılmış bölümlerden oluşmaktadır. 

Laboratuvarımızda Aerobik koloni sayımı, Bacillus cereus sayımı, Clostridium perfingens sayımı, Enterobacteriaceae sayımı, Koliform bakteri ve E.coli sayımı (katı besiyerinde), Koliform bakteri ve E.coli sayımı (EMS), E.coli O157 aranması, E.coli O157 aranması (hızlı test), Fekal Koliform ve E.coli sayımı (EMS), Küf ve Maya sayımı, Osmofilik Maya sayımı, Rope Sporu (sünme) aranması, Koagülaz Pozitif Stafilakok sayımı, Salmonella spp. aranması (hızlı test), Salmonella spp. aranması, Listeria monocytogenes aranması, Listeria monocytogenes aranması (hızlı test) ve Staphylacoccal Enterotoksin aranması, Somatik hücre sayımı (çiğ sütte) analizleri yapılmaktadır. 

Laboratuvarımızda kullandığımız otomatize sistemlerden TEMPO tam otomatik gıda kalite indikatörü mikroorganizma sayım sistemi, analiz süresini oldukça kısaltmaktadır. VIDAS gıdalarda protein temelli patojen bakteri tespit sistemi ise patojenleri yüksek doğruluk ile tespit etmemizi sağlamaktadır. Yine otomatize sistemlerimizden olan VITEK II tam otomatik biyokimyasal bakteri tanımlamama sistemi ise yüzlerce bakteriyi 4-6 saat içerisinde tür düzeyinde tanımlama imkanı sunmaktadır.

Laboratuvarımız periyodik olarak EQA (External Quality Assesment), QMS ve FEPAS yeterlilik testlerine katılmaktadır. 

Laboratuvarımızda gıdalarda bulunmaları ile halk sağlığına yönelik ciddi tehdit oluşturan mikroorganizmaların en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanarak yüksek güvenilirlik düzeyinde ve en hızlı şekilde analizlerinin yapılması tüm bölge halkının sağlığı ve gıda üreticilerinin kalite bilincinin yükseltilmesi açısından oldukça önemlidir.

İdari ve Mali İşler Şefliği

Görev alanına giren idari bölümlerin ve bu bölümlerce yapılacak olan işlerin yönlendirilmesinde ve birim sorumlularının arasında köprü oluşturarak, bu çerçeve içerisinde belirtilen işlerin sevk ve idaresini yapar.

Laboratuvarda görevli personelin özlük işlerini yapılmasını sağlar.

Laboratuvar idari kısımların ihtiyacı olan her türlü malzeme, alet ve cihazların alımı, devri, tasfiyesi ile ilgili işleri ve hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapar.

Gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık esasına sadık kalarak görevinin gereğini yerine getirir ve kendisine bağlı personelin gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık esasına sadık kalarak çalışmalarını sağlar.

Yardımcı hizmetle görevli personelin iş organizasyonunu sağlar.

Kuruluşumuza giriş ve çıkışı yapılan evrakların, Evrak Kayıt Defteri'ne kayıt işleminin yapılmasını sağlar.

Büroda bulunan tüm kayıtların dosyalama, arşiv hizmetleri iç ve dış yazışmalarının yürütülmesini sağlar.

Kuruluşumuzda çalışan personelin özlük dosyaları, muhasebe ve döner sermaye ile ilgili evraklar haricindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerinin Arşiv Mevzuatı'na göre yapılması sağlar.

Döner Sermaye Saymanlığı

969 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişiklikleriyle verilen hizmetleri yapar ve bütçe hazırlar.

Bakanlıkça belirlenen analiz ve kontrol ücretlerini tahsil eder, işletmenin kesin hesabını çıkarır ve aylık mizanlarını düzenler.

Her türlü istihkak ve avansların evrakını, ödeme mektuplarını ve çekleri düzenler ve mahsuplarını yapar.

Laboratuvar için yapılan sözleşmeleri mali mevzuata uygun olarak hazırlar.

Laboratuvarların ihtiyacı olan her türlü malzemenin mevzuat çerçevesinde temin edilmesini sağlar.

Ambara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlar.

Ambardan verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol ederek noksanları müdüre bildirir.

Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek bakanlıkça tasdik olunacak şekilde hazırlar.

İşletme alacaklarının takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapar ve muhasebe fişlerini düzenler.

Yılsonunda muhasebeye tevdi edilecek mal sayım tutanaklarına ve ambar mizanlarına göre bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak bakanlığa gönderilmesini sağlar.

Saymanlık işlerinin ve muhasebe yönetmeliği gereğince tutulacak olan muhasebe defter ve kayıtlarının günlük olarak yürütülmesini sağlar.

Muhasebe ile ilgili diğer işleri yerine getirir ve yerine getirilmesini sağlar.

Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarına uyar.

Sivil Savunma Birimi

T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Savunma Sekreterliğinin; Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Genel Planı, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi, Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi, Sabotajlara Karşı Koruma Yönergesi ile İçişleri Bakanlığının; Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzuna göre gerekli belge ve planları hazırlayarak ilgili yerlere gönderilmesini ve kurumda uygulanmasını sağlar.

Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarına uyar.

Kalite Yönetim

Kalite Yönetim Birimi; Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına göre; kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak, yönetim sistemi politikalarını, hedeflerini ve TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardının şartlarını karşılayan yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağlar.

Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 18 Mayıs 2012 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 8 adet analizde akredite olmuştur.

27 Ekim 2017 tarih itibariyle toplam 19 adet analizde akreditasyonumuz devam etmektedir.

İç Kontrol Sistemi Birimi

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, sorumluluğu altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları belirlemek, uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak.

Sorumlu olduğu birimlerdeki mesleki ve sosyal problemleri görev kapsamı dahilinde çözmeye çalışmak, uyumlu bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak.

Kurumunun faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içinde bulunan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri, yerli ve yabancı yayınları, düzenli olarak izlemek, zamanında öneri ve girişimlerde bulunmak.

Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda öneriler geliştirmek.

Birim çalışanlarının gerekli nitelikleri kazanması ve yeterli bilgi düzeyine ulaşabilmesi için öneri ve girişimlerde bulunmak.

Birim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekli araç, gereç, malzeme vb. gibi ihtiyaçları belirlenmesini ve teminini sağlamak.

Öncelikle kendi birimi içinde olmak üzere, üst yönetim ve diğer birimlerle etkili iletişim kurulmasını sağlamak.

Birden fazla birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek.

Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

Ölçme, değerlendirme, yeni sistem geliştirme çalışmalarının yapılmasını desteklemek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, öneriler geliştirmek.

Katıldığı ya da sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli iyileştirme fırsatlarını araştırmak, iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Faaliyetleri ile ilgili işlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla öneriler geliştirmek, astları tarafından geliştirilen önerileri değerlendirmek.

Yöneticisi tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak.

Üst yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek.

İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek.

Etik kuralların uygulanmasını sağlamak.

İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak.

İç Kontrol Uyum Eylem Planının koordinasyonunu, değerlendirmesini ve izleme çalışmalarını yürütmek.

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

İç kontrol ve mali yönetime ilişkin eğitim programları planlamak.

İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Personeli ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında etkili haberleşme ve işbirliği kurmak, gerektiğinde bilgi paylaşım ve yardım amaçlı Daire Başkanlığına başvurmak.

Başkanlık bünyesinde iç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat) kullanımı, kontrolü, takibi, güncelliği ve koordinasyonundan sorumlu olmak.

İç ve Dış Denetim raporlarının izlenmesini sağlamak.

Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.

Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmaları yapmak.

Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarına uyar.

''