Eğitim

Laboratuvar Tarafından Verilen Harici Eğitimler:

Laboratuvar; faaliyet alanı kapsamına giren ve yasal mevzuatlar çerçevesinde yetkili olduğu konularda talepleri göz önüne alarak eğitim faaliyeti yürütür. Laboratuvar harici kişilere yönelik eğitimin hedef kitlesini kamu ve özel sektör personeli oluşturur.

Eğitim almak isteyen kişi veya kurumlar, eğitim almak istedikleri konuyu bildiren yazı ile kurumumuza başvuru yaparlar. Eğitim talep edilen birimin ve idarenin uygun gördüğü tarih, talepte bulunan kişi veya kuruluşa bildirir.

Eğitime başlamadan önce katılımcılara Gizlilik ve Sorumluluk Beyanı imzalatılarak belirlenen tarihte eğitime başlanır. Katılımcılar için Kalite Yönetim Birimi tarafından Katılım Belgesi düzenlenir. Katılım belgeleri eğitim veren kişiler ve Müdür tarafından imzalandıktan sonra katılımcılara imza karşılığı teslim edilir.

Eğer eğitim talebi özel sektörden geliyor ise, döner sermaye saymanlığına eğitim ücretinin eğitim başlamadan önce yatırması talep edilir

Müdürlüğümüz Laboratuvarında verilecek analiz eğitim hizmetlerinde, eğitimi verilecek analize ait analiz ücretine ilaveten, kişi başı günlük 200,00 (İkiyüz) TL. ve ilave gelen her bir kişi için 100,00 (Yüz) TL. (KDV Hariç) eğitim ücreti alınır.

''