Giriş

Hızla değişen dünyamızda beslenme konusu dün olduğu gibi bugünde önemini arttırarak devam etmektedir. Artan dünya nüfusu ve azalan kaynaklar gıda üretiminin ve tüketiminin modern teknikler kullanılarak en etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Üretilen gıda ve yem hammaddelerinin işlenmesi değerlendirilmesi ve tüketime sunulmasının yol aşamasında kalite kontrolünün yapılması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz etmektedir. AB 'ye girme sürecinde hızla gelişmelerin olduğu bu günlerde bakanlık olarak bizim gündemimizde de AB ülkelerinde kalite ve kontrol hizmetlerinin ülkemizde de eksiksiz uygulanmasını sağlamak olacaktır.

 

Globalleşme sonucu ülkeler arası ticaret hacmi son yıllarda oldukça artmıştır. Bununla birlikte AB ülkeleri ithal ettiği ürünlerde halk sağlığını korumak amacıyla belirli standart araması ve bu standartlara uymayan ürünleri geri çevirmesi üretici firmalarımızın kalite yönünden kendilerini sorgulamalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda ülkemiz insanları ile diğer ülkelerde yaşayan insanlar arasında bir fark yoktur, olmamalıdır. Sağlıklı gıda sadece ihracat için değil kendi vatandaşlarımızın sağlığı için de gereklidir. Tüketiciyi korumak amacıyla çıkarılan yasalar neticesinde istenilen standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığının göstergesi ancak üretilen ürünlerin laboratuvarlarda yapılacak analiz sonucunda üretici firmanın aldığı rapor ile ürettiği ürünün kaliteli ve sağlıklı olduğunu ispat etmek zorundadır. Gıda standartlarının temel amacı; tüketici sağlığının korunması ve iyileştirilmesidir. Standartların yerleşmesi için ise bilinçli tüketiciye ihtiyaç vardır. Ürünlerin gerçek kalitesinin analiz sonuçları ile tespit edildiği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olan Müdürlüğümüz, kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde laboratuvarlarımızda her türlü gıda ve gıda katkı, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, yem ve yem katkı, su ürünleri, tesis üretim suyu numunelerinin fiziksel, katkı, kalıntı, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri Türk Gıda Kodeksi, TS ve GMT 'ye göre modern cihazlarla ve uzman teknik-sağlık personeli ile en kısa zamanda yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bu analizlerin güvenilirliği TÜBİTAK-UME gibi yetkili kuruluşlar tarafından dönemler halinde gerçekleştirilen "Yeterlilik Test Çalışmaları" ve "Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testleri" ile kontrol edilmektedir. Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak analiz metotlarını geliştirip metot birliğini sağlayarak kamu adına denetim ve kontrolleri daha etkin kılmak Müdürlüğümüzün ana hedefidir.

 

Adem ÇAKAR

Müdür V.

''