Birimlerimiz

​Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

 

Günümüz global dünyasında mesafelerin önemi gittikçe etkisini kaybetmektedir; daha da kaybedecektir. Bu gün, dünyanın bir ucundan diğer ucuna her türlü ürünün sevkiyatı kolaylıkla yapılabilmektedir. Konumuz olan gıda ürünlerinde de durum aynıdır. Gerek ülkemizden dünyanın herhangi bir yerine, gerekse dünyanın herhangi bir yerinden ülkemize çeşitli gıda ürünlerinin ticareti yapılmaktadır. Bu noktada, ticareti yapılan ürünlerin kalite özelliklerini belirten analiz raporlarının güvenilirliği daha da önem kazanmaktadır.

Laboratuvarlarca verilen hizmetin önceden belirlenmiş teknik kriterlere uygunluğunun kanıtlanması noktasında laboratuvar akreditasyonu tabiri ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar akreditasyonu; yapılan analizlerin güvenilirliği için laboratuvarın teknik yeterliliğinin uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve devamında denetlenmesi faaliyetidir. Herhangi bir analiz başka bir laboratuvar veya ülkede yapılsa bile belirlen¬miş güvenirlik aralıkları içinde aynı sonucun alınması¬nı sağlar. Müşterilerin güvenini arttırır, saygınlık ve ticari üstünlük sağlar.

Laboratuvarımız da tüm dünyada tanınırlık ve güvenilirlik sağlamak amacıyla 2002 yılından itibaren kalite yönetim faaliyetlerine başlamıştır. Kalite Yönetim Birimi tarafından bu faaliyetler yürütülmektedir. Laboratuvarımız Kalite Yönetim Birimi koordinatörlüğünde "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına uygun bir şekilde çalışmalarını yapmış, 2012 yılından itibaren akredite bir laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

 

 

 

Numune Kabul ve Raporlama Birimi

 

 

 

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi; Müdürlüğümüze getirilen numuneleri ambalaj, miktar, istenen analize uygunluk ve evrak yönünden değerlendirerek uygun olanları kabul eder, kayıtları yapar , ilgili laboratuvarlara sevk eder, analiz neticelerini toplar, rapor haline getirir ve artan numuneleri imha edilene kadar muhafaza eder.

Laboratuvarımızda imkânlar ölçüsünde Gıda ve Yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerin, yarı mamul gıda maddeleri ile yem ürünleri yanı sıra, içme ve kullanma suyu, atık su numunelerinin analizleri yapılmaktadır.

Numuneler bizzat özel şahıs ve resmi numuneler için resmi kurye ile getirilebildiği gibi kargo ve posta aracılığı ile de gönderilebilir. Kargo ve posta aracılığı ile gelen ve uygun olmayan numunelerle ilgili olarak gönderen kişi veya kuruluşlarla temasa geçilir, mümkünse eksiklikler giderilmeye çalışılır, müşterinin isteği halinde ilgili evrakla iade edilir.

Laboratuvarımızda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından resmi olarak gelen Yıllık Gıda Denetim Programı gereğince gelen gıda numuneleri, yem bayileri denetim numuneleri, izleme ve denetleme programı dahilindeki gıda ve su numunelerinden ücret alınmamaktadır. Ancak, resmi olarak gelen şahit numuneler, ithalat ve ihracat numuneleri ücrete tabidir.

Özel şahıslar tarafından getirilen özel istek analizleri ve diğer resmi kurumların analiz talepleri ücretlidir. Özel istek numunelerinde müşterinin isteği dâhilinde şahit olarak ikincil numune alınmaktadır. Analiz neticelerine itiraz olduğu takdirde müşterinin isteği doğrultusunda analizden artan numuneler ve ikincil numuneler müşteriye iade edilmektedir.

Laboratuvarımızda analizler; analiz listesi ile belirlenmiş matriksler çerçevesinde yapılmaktadır. Her gıda numunesi için ayrı ayrı metotlar belirlenmiştir. Metotlar ulusal veya uluslararası kabul görmüş metotlardır. Genel olarak bu çerçevede hizmet verilmektedir. Ancak analiz listesinde bir numune için belirlenmiş metot yoksa müşterinin isteği doğrultusunda (Laboratuvarımızda yapılma imkanı varsa) mutabakat sağlanarak başka uygun bir metot uygulanabilmektedir.

Birimimiz laboratuvarımızın dışa açılan yüzü olarak müşterilerimize yüz yüze veya telefonda konumuza ilişkin her türlü bilgi verilmekte veya bilgi verecek birime yönlendirilmektedir. Bu bağlamda her türlü soru ve sorunlarınız için birimimizde görevli teknik personelle temasa geçebilirsiniz.

 

 

 

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

 

 

Halk sağlığı ve gıda güvenliği tüm ülkelerde stratejik öneme sahip konuların başında yer almaktadır. İnsanların yaşamak için yeterli miktarda gıdayı alabilmeleri ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması insan haklarının esasını oluşturmaktadır. Gıdaların neden olduğu zararlar büyük ölçüde hijyenik olmayan gıda üretiminden kaynaklanmaktadır. Böyle üretilen gıdalar çeşitli sayılarda zararlı mikroorganizma, aşırı tarım ilacı kalıntısı veya hormon gibi istenmeyen kimyasal maddeler ve cam, taş, toprak gibi fiziksel maddelerle bulaşarak insanların sağlığına zarar verir.

Gıdalarda bulunabilecek tehlikeler biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler olarak gruplandırılabilir. Fiziksel tehlikeler; cam, metal, kağıt, plastik, boya, hayvansal kaynaklı kemik, deri, taş, toprak parçaları, kıl gibi yabancı maddeler ve radyoaktivite vb. bu gruba girer. Bu yabancı maddeler, bazı durumlarda mikrobiyolojik tehlikeleri de beraberlerinde getirebilmekte, en azından o ürünün hijyenik koşullarda üretilmediği konusunda fikir verebilmektedir. Tüketici şikayetlerinin büyük bir kısmını gıdalarda bulunan yabancı fiziksel maddelerin oluşturduğu, yabancı maddeler arasında ilk sırayı camın aldığı belirtilmektedir.

Tüketici olarak satın aldığımız gıda maddelerinde ilk etapta gözümüze çarpan ürünün duyusal özellikleri (renk, tat, koku, görünüş gibi) çok önemlidir. Bunun yanında Türk Gıda Kodeksi ve ürün standartlarında belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit etmek amacıyla sıvı gıda ve sıvı gıda katkı maddelerinde rutubet, yoğunluk, kırılma indisi, suda çözünen katı madde (brix), pH, sularda iletkenlik, bulanıklık, askıda katı madde, hububat ve bakliyatlarda bozuk dane, diğer çeşitlerden daneli, boy özelliğini belirlemede elek analizi ve hemen her üründe yabancı madde analizleri yapılmaktadır. Bakanlığımız izleme projesi kapsamında süte katılan sıvı miktarını belirlemek amacıyla sütte donma noktası tayini ve bal numunelerinde rutubet, suda çözünmeyen katı madde analizleri yapılmaktadır.

Fiziksel değişme ile gıdaların bozulması; gıdaların uğradığı en önemli fiziksel değişim içlerindeki nemi kaybetmeleridir. Nem kaybı sonucunda gıdaların ağırlığı, tadı, kokusu ve görünüşleri kötüleşir.

Fiziksel tehlikeleri üzerinde taşıyan ürünler ile ilgili şikayet, özel istek veya denetimler sonrası Fiziksel Laboratuvar Birimine getirilen numuneler standart metotlar kullanılarak en kısa sürede, doğru ve güvenilir bir şekilde yapılarak ilgili tarafa teslim edilmektedir. Laboratuvarda yapılan analizlerin sonuçlarının uygunluğu ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmektedir.

 

 

 

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

 

 

 

Kalite kavramının 'olmazsa olmaz' kabul edilerek hayatımızı şekillendirdiği içine girdiğimiz üçüncü milenyumda, en önemli konulardan biri de gıda güvenliğidir. Her şeyin, teknolojik gelişmelere bağlı olarak hazır üretim haline geldiği günümüzde, hazır gıdaların sağlıklı üretilmesi ve muhafaza edilmesi konusu, diğer bütün mamullere kıyasla daha çok önem arz etmektedir. Çünkü gıda güvenliği, direkt insan sağlığını ilgilendirmektedir. İnsan sağlığı bozulduğunda ise diğer bütün şeyler önemsiz hale gelmektedir.

Kimyasal analizler vasıtasıyla, ürünün satın alındığında verilen paranın tam karşılığını yansıtıp yansıtmadığı tespit edilir. Yani tüketici satın aldığı üründe aldanmış mıdır, yoksa kaliteli bir mamulle tanıştığı için memnun mu kalmıştır? Bu husus, hem bizzat tüketiciyi koruma adına önemlidir, hem de kaliteli mamul üretip pazarlayan dürüst firmaları kamuoyu nezdinde teşvik edip, standartlara uygun üretim yapmayan firmaları da kalite yarışına sokmak bakımından gereklidir.

Gıda denetimlerinin ihmal edilmeden yapılarak kimyasal analizlerle yüksek kalitesi belirlenmiş mamullerin üretiminin artırılmasının sağlanması, tüketicilerin kaliteli gıda tüketmesi yönünden faydalı olacaktır.

 

 

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

 

 

Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin bilinçlenmesi, günümüzde ürün kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. İnsanların yaşamları için temel gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temini yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda güncel teknolojik gelişmelerin, üretici ve ürün uygulayıcıları açısından da dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Gıda güvenliğinin temel prensibi, mikrobiyal kontaminasyonu ortadan kaldırmak veya tolere edilebilir düzeye düşürmektir. Bu nedenle öncelikle mikrobiyal kontaminasyona neden olan kaynakların bilinmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Gıdaların mikroorganizmalar ile kontaminasyonu hammadde, üretim, taşıma ve depolama aşamalarında gerçekleşebilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvar Biriminde insan sağlığını direk olarak etkileyecek etmenlerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın raf ömrünün belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılır. Endüstrileşmiş ülkelerde gıda kökenli hastalıklar için hazırlanan istatistikler vakaların %60' ının uygulanan kötü gıda işleme teknikleri ile veya kurulu gıda hizmet ve servislerindeki bulaşmalarla olduğunu göstermektedir. Gıda; üretim, işleme, paketleme, nakliye, depolama ve servis süreçlerinde zehirli maddelerle, enfeksiyon yapıcı veya toksik karakterli mikroorganizmalarla bulaşmaya uğrayabilir. Zaman-Sıcaklık uygulamalarındaki yetersizlikler gibi proses hataları söz konusu olduğunda ise bu mikroorganizma veya mikroorganizma toksinleri artan riskler oluşturabilirler. Eğer bulaşmış ve bu sebeple bozulmuş gıdalar tüketilirse, gıda kökenli hastalıklar veya zehirlenmeler meydana gelebilir, buna bağlı olarak bireyin ve toplumun sağlığını etkileyerek sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkarabilirler. Gıdanın üretimi ve işlenmesi aşamasında bulaşma kontrol/tespit edilmemişse çok geniş alanları etkileyebilir (bir süt işletmesinde üretilen peynirin ülkenin tüm marketlerinde satılabilmesi nedeniyle geniş kitleleri etkileyebilmesi gibi). Bütün bunlar mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizlerin ve sonuçlarının önemini ortaya koymaktadır.

Laboratuvarımızda gıdalarda bulunmaları ile halk sağlığına yönelik ciddi tehdit oluşturan mikroorganizmaların en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanarak yüksek güvenilirlik düzeyinde ve en hızlı şekilde analizlerinin yapılması tüm bölge halkının sağlığı ve gıda üreticilerinin kalite bilincinin yükseltilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

 

 

İdari ve Mali İşler Şefliği

 

 

 

 

İdari ve mali işler şefliği;    Bir Teknisyen (Şef) bir uzman (Şef yardımcısı) ondört işçi ve iki geçici işçi ile hizmet vermektedir.

''