Kuruluş ve Görevler

​Kuruluş ve Görevler

29.12.2011 tarih ve 28157 Sayılı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik gereğince, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünleri ve su kirliliği numunelerinde denetim, ithalat, ihracat, özel istek, üretim izni ve kalıntı izleme amacıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları ve Özel Şahıslar tarafından talep edilen analizleri yapmakla görevlidir. Müdürlüğümüzün görevleri ;

08/06/2011 tarih ve 639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki K.H.K. gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

11/06/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

22/03/1971 tarih ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre su ürünlerinin muayene ve analizlerini yapmak.

Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünlerin özelliklerini tespit etmek amacıyla ilgili gıda, yem, içme ve kullanma sularında istenilen analizleri yaparak rapor düzenlemek.

İhracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların alıcı ülkelerin talep ettiği analizleri yaparak rapor düzenlemek.

İthalat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Ürün Tebliğlerine, Ürün Standartlarına, Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.

Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli analizleri yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek.

Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.

Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek.

Müdürlüğümüzün sabit tesisi dışında tesisleri olmayıp, 17025 Kalite Yönetim Sistemi Müdürlüğümüzün sadece sabit tesisindeki çalışmaları kapsamaktadır.​

''