İdari İşler Şefliği

  • ​Şef Sedat ŞEŞEOĞULLARI
   İnsan kaynakları

    Kurum çalışanlarının özlük ve sosyal hakları ile ilgili bilgileri  takip etmek, saklanması gereken dosyalar ile gizlilik arz eden  evrakları kapalı alanda muhafaza etmek
     
     Kurumda çalışan 657 D.M.K. ve 4857 sayılı iş kanuna tabi kadrolu daimi işçilerin yıllık, mazeret hastalık  ve  fazla çalışma (Mesai) izin belgelerini düzenleyerek bunlarla ilgili kayıtları tutmak

      Kuruma atanan 657 D.M.K ve 4857 sayılı iş kanuna tabi personellerinin bakanlığımızı SGB.net sistemine kayıt etmek 
ve müdürlüğümüzden ayrılan personellerin SGB.net sisteminden çıkışını yapmak

          
      Kurumuzla ve Personelle ilgili gerekli yazışmaları yapmak

           

         Arşiv

Resmi Kurum ve Kuruluşlardan veya Özel kişi ve İşletmelerden gelen her türlü evrakı evrak kayıt defterine kayıt ederek ilgili birimlere iletmek

Bütün yazışmaları saklama süreleri içerisinde, genel arşiv yönetmenliğine uygun olarak muhafaza etmek


       
       Bakım ve Onarım

Kurum veya çevresinde meydana gelebilecek küçük çaplı arızaların ilgili teknik personel vasıtasıyla bakım ve onarımını yapmak


''