Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Analiz Birimi

  • ​Birim Sorumlusu Sibel BALİ
 Bitkisel üretimde verimliliğin arttırılması, çevresel faktörlerin yanı sıra modern tarım teknikleri ve kaliteli tohumlukların kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de tarımsal üretimde sağlanan ilerlemelerde, verim ve kalite yönünden geliştirilen yeni bitki çeşitlerinin ve kaliteli tohumluk kullanımının etkisi büyük olmuştur.

          Bitkisel üretimde, köy çeşitleri veya yerel popülasyonlara nazaran ıslah edilmiş çeşitleri kullanmakla değişen oranlarda verim artışı sağlandığı, bu artışın bazı durumlarda %100 oranında gerçekleşebildiği yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır.

          Bu itibarla bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmayı gaye edinen tarımsal politika ve stratejiler, tarımda mutlaka üstün nitelikli çeşitlere ait sertifikalı veya kaliteli tohumluk ve benzeri çoğaltım materyali kullanımı hedeflemelidir.

          Yeni geliştirilen çeşitler, gerek bakanlığımızın ilgili diğer birimleri, gerekse de özel sektör kuruluşları tarafından çoğaltılarak, üreticilere ulaştırılmaktadır. Kamu kuruluşları, özel sektör için cazip olmayan; buğday, arpa ve yem bitkileri gibi kendine döllenen bitkilerde tohum üretimine ağırlık verirken, özel sektör tohumculuk kuruluşları da mısır, ayçiçeği, hibrit patetes ve sebzelerde sertifikalı tohum üretimine ağırlık vermektedir.

         Hibrit tohum geliştirme teknolojileri yönüyle daha çok dışa bağımlı bir yapı ile yapı ile faaliyet gösteren özel tohumculuk kuruluşları, özellikle son yıllarda kendi geliştirdikleri çeşitlerin yanında, araştırma enstitülerimizde ıslah edilen hibrit ve standart çeşitlere de yer vermeye başlamışlardır.

         Tohumluk analizleri. 31/10/2006 Tarih ve 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” ve buna ilişkin yönetmeliklerle belirlenen esaslar çerçevesinde laboratuarımızda yapılmakta olup, analiz sonuçlarına göre standartlar çerçevesinde belgeler verilmektedir.

          Laboratuarımızda tohumluklar üzerinde aşağıda yazılı bulunan analizler yapılmaktadır:

Tohumluk Kontrolü: Özellikleri bilinen çeşitlere ait tohumlukları laboratuar analizi ile fiziksel ve biyolojik değerlerinin belirlenmesi işlemidir.

Tohumluk Sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun değerlendirilmesi işlemidir.

Çimlenme: Uygun ortamda, tohumdaki embriyonun yeni ve genç bir bitki meydana getirmek üzere yeniden büyümeye başlaması olayıdır.

Elit Tohumluk: Yeni ıslah edilmiş veya geçmiş yıllarda ıslah edilmiş olamakla beraber usulüne uygun olarak çeşit safiyeti muhafaza ve devam ettirilen doğrudan doğruya ıslahçı tarafından kontrol edilen, orijinal tohumluğun başlangıcı ve diğer sınıftaki tohumlukları kaynağı olan tohumluktur.

Orijinal tohumluk: Elit tohumluktan veya kendisinde elde edilen, çeşit safiyetine devam ettiren, araştırma, ıslah ve deneme kuruluşlarında veya bu kuruluşların denetimi altında yetiştirilen tohumluktur.

Sertifikalı Tohumluk: Orijinal tohumluk veya kendisinden elde edilen, çeşit safiyetine devam ettiren tohumluktur. 
 ​
''