26.6.2015

İdari ve Mali İşler Birimi Görevleri

 • Müdürlükte çalışan personele ait sicil görevlendirme, göreve başlama ve görevden ayrılma yazıları ve gizli yazılar ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Personelin tayin talepleri, emeklilik işlemleri ve  işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Personelin mal beyanı, kimlik kartı, kayıt işlemleri, sıhhi izinlerle ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • İşçi puantajlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Personelin özlük dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Senelik izin ve raporların için gerekli yazışmaların ve takibin yapılmasını sağlamak.
 • Personel listelerinin bilgisayar ortamında güncellenmesini koordine etmek.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Bakanlık hukuk müşavirliğinden gelen yazılara cevap yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
 • Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
 • Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
 • Görev alanı ile ilgili olarak, müdür  tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

''