17.6.2015

Kuruluş ve Görevler

  • 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve “639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname” gereği olarak gıda ve yem numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak,
  • 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu” ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler gereği su ürünleri örneklerinin muayene ve analizlerini yapmak,
  • İhracat ve İthalat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların talep ettikleri analizleri yaparak, rapor düzenlemek,
  • Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri için gerekli olan analiz ve kriterler konusunda standartlar ve Türk Gıda Kodeksi esas alınmak suretiyle teknik görüş bildirmek,
  • Üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerinin stajlarını yaptırmak,
  • Özel kuruluşlar tarafından laboratuar eğitimi almak isteyen kişilere gerekli eğitimi vermek,
  • Adli makamlar tarafından görüş istenilen ihtilaflı konular hakkında, teknik görüş bildirmek,
  • Bakanlığımızca yürütülen projeli çalışmalarda Müdürlüğümüze verilen proje ve survey çalışmaları yapmak.
''