İdari Hizmet Birimleri

​Bilgi Edinme


Gerçek Kişiler Bilgi Edinme Formu İçin Tıklayınız.​​

Tüzel Kişiler Bilgi Edinme Formu İçin Tıklayınız.​İdari Mali İşler

​​

İjlal ÜLKER

Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şefliğinin Görevleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilmiştir.

Bu görevler İdari ve Mali İşler Şefliğinin gözetiminde birim personelleri tarafından yürütülmektedir.

Bu görevler; 

Laboratuvarda görevli personelin özlük işlerini yapmak,

Ana hizmet ve yardımcı birimlerin bakım, onarım ve temizlik işleri ile hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak,

Dosyalama, arşiv işleri ve yazışmaları yürütmek,

Ana hizmet ve yardımcı birimlerin ihtiyacı olan her türlü malzeme, alet ve cihazların alımı, devri ve tasfiyesi ile ilgili işleri yapmak,

Laboratuvar alet ve cihazları ile taşıt araçlarının bakım ve onarım işlerini yapmak,

Her türlü mutemetlik işlerini yürütmek,

Laboratuvar müdürlüğünün ambarına teslim edilen her türlü malzemenin giriş ve çıkışlarını tutmak,

Demirbaş malzemenin kayıtlarını tutmak ve ihraçlarını yapmak,

Kurum staj işlerini yürütmek,

Hitap girişlerini yapmak,

Laboratuvar müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmaktır.​Döner Sermaye


Hatice UYANIK

Döner Sermaye Saymanlığının görevleri;

Her türlü istihkak ve avansların evrakını, ödeme mektuplarını ve çekleri düzenlemek ve mahsup etmek,

İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek,

Ambara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlamak,

Ambardan verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol etmek,

Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek bakanlıkça tasdik olunacak şekilde hazırlamak,

İşletme alacaklarının takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak ve muhasebe fişlerini düzenlemek,

Yıl sonu bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak bakanlığa göndermektir.
​Sivil Savunma


Burçin UZUNCA

Sivil Savunma Amirliğinin görevleri;

Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

Kamu kurum ve kuruluşların tahliyeye ilişkin planlanmasını koordine etmek,

Sivil Savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

Afet ve Acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirilmek,

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

Koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında eğitim vermektir.
''