İç Kontrol Birimi

Arıkan KOCABAŞ                 İç Kontrol Birimi Sorumlusu

Erhan AKBAĞ                      Birim Üyesi

Yunus ÇOĞAL                     Birim Üyesi

 

 

 

 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin Görevleri:

           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelik, tebliğ v.b. mevzuatlara göre;

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,​

- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

İş ve işlemleri iç kontrol birimi tarafından yapılmaktadır.​

''