İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanarak kurulan İç Kontrol Sistemi'nin Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde işletilmesini ve sürekliliğini amaçlar.

İç Kontrol Birimi; Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, Kurumda İç Kontrol Sistemi'nin kurulması, standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda çalışmaları gerçekleştirir.

İç Kontrol Birimi;  Yönetimin İç Kontrol Sistemi'ne yönelik çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yaparak, ilgili faaliyetleri planlar, koordine eder, denetler ve sonuçları yönetime rapor etmekle görevlidir. Bu amaçla İç Kontrol Sistemi kapsamında yer alan anketleri gerçekleştiren Birim elde ettiği verilerden yola çıkarak Kurum risklerini tespit eder ve yönetime raporlayarak takibini gerçekleştirir.

Kurumumuzun İç Kontrol Biriminde üç personel görev yapmaktadır.


''