Birimler

Kalite Yönetim Birimi

Birim Çalışanları

Gürhan FIĞLALI – Mühendis Birim Sorumlusu

Ramazan YAYLA – Mühendis


Görevleri

“Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına veya ilgili standartlara göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak, yönetim sistemi politikalarını, hedeflerini ve ilgili standartların şartlarını karşılayan yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağlayan birimdir.


Kalite Politikamız

  TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun olarak hizmet vermek, İşini severek yapan, kendine güveni tam personelimizle; Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan, Bakanlığımızın izin verdiği metot ve cihazlarla mümkün olan en kısa sürede doğru ve güvenilir sonuçlar vermek, Tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, çevreyi en iyi şekilde koruyarak, Ülke, kurum ve müşteri çıkarlarını gözetmek, Daima kaliteli iş üretmek ve kalitede sürekliliği sağlamak, Müşteri Memnuniyetini sağlayarak talep ve ihtiyaçları doğrultusunda analiz çeşitliliğini artırmak, Kalite Yönetim Sisteminin tüm personel tarafından benimsenerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

İç Kontrol Birimi

Birim Çalışanları

Gürhan FIĞLALI – Mühendis Birim Sorumlusu

Ramazan YAYLA – Mühendis


Görevleri


Müdürlüğümüzde yürütülen İç Kontrol Sistemi çalışmalarını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde belirtilen hükümlere göre gerekli çalışmaların organizasyon ve takibi ile görevli birimdir.

Bilgi Edinme Birimi

Birim Çalışanları

Gürhan FIĞLALI – Mühendis Birim Sorumlusu

Ramazan YAYLA – Mühendis


Görevleri

​ “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan “Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de belirtilen görevleri yapan birimdir.


Bilgi Edinme Başvurusu

   09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak kurumumuzda 13/05/2004 tarihinde Bilgi edinme Birimi kurulmuş olup bu Kanun kapsamında bulunan konular hakkında isteyen müşterilerimize gerekli bilgi ve belgeler temin edilmektedir.

   Bilgi Edinme Kanunu, Yönetmeliği ve başvuru formları laboratuvarımız web sayfasında yayınlanmakta olup müşterilerimiz web sayfasını kullanarak başvuruda bulunabilirler. Müşterilerimiz web sayfası haricinde de kurumumuzda bulunan formlarını kullanarak başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru formları kurumumuzda Bilgi Edinme Birimi yetkililerinde mevcuttur.

Bilgi Edinme Formu doldurulmayan veya eksik doldurulan başvurular işleme alınmayacaktır.


T.C. Kimlik Numaranız

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Yönetmeliği

Bilgi Edinme Başvuru Formu - Gerçek Kişiler İçin

Bilgi Edinme Başvuru Formu - Tüzel Kişiler İçin

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

Birim Çalışanları

Murat TODURGA - Veteriner Hekim - Birim Sorumlusu

Türkan TAŞAL - Dr. Veteriner Hekim - Personel

Özcan SATILMIŞ - Memur


Görevleri

Müdürlüğümüze gelen numunelerin kabulünü veya iadesini yapmak, kayıtlarını tutmak ve diğer laboratuvar birimlerinden gerekli analizlerin yapılmasını talep etmek, muayene ve analiz raporu tanzim etmek ve faaliyet raporlarını çıkarmakla görevli birimdir.

Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Çalışanları

Güliz ARIKAN - Mühendis - Birim Sorumlusu

Beyhan KORKMAZ - Mühendis

Mehmet ÇETİN - Laborant


Görevleri

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından gönderilen numunelerde, sorumlu olduğu laboratuvar biriminin faaliyet ve görev alanına giren konularda analizlerin yapılmasını sağlamak, analiz sonuçlarını bir rapor halinde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimine bildirmekle görevli birimdir.​

Katkı Maddeleri Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Çalışanları

Gülay KALKAN - Mühendis - Birim Sorumlusu

İskender TURAN - Mühendis

Ali EKİNCİ - LaborantGörevleri

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından gönderilen numunelerde, sorumlu olduğu laboratuvar biriminin faaliyet ve görev alanına giren konularda analizlerin yapılmasını sağlamak, analiz sonuçlarını bir rapor halinde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimine bildirmekle görevli birimdir.​

Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Çalışanları

Ayşe Selcen AKCAN KALE - Veteriner Hekim - Birim Sorumlusu

Barış AKBULUT - Mühendis

Beyhan KORKMAZ - Mühendis

Hilmi EKİNCİ – Laborant


Görevleri

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından gönderilen numunelerde, sorumlu olduğu laboratuvar biriminin faaliyet ve görev alanına giren konularda analizlerin yapılmasını sağlamak, analiz sonuçlarını bir rapor halinde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimine bildirmekle görevli birimdir.​

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Çalışanları

Durkut AKIN - Biyolog - Birim Sorumlusu

Durmuş YILDIRIM - Veteriner Hekim

Selçuk SERTTAŞ - Laborant


Görevleri

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından gönderilen numunelerde, sorumlu olduğu laboratuvar biriminin faaliyet ve görev alanına giren konularda analizlerin yapılmasını sağlamak, analiz sonuçlarını bir rapor halinde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimine bildirmekle görevli birimdir.​

Döner Sermaye Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

Birim Çalışanları

Rafet GÜNEY - Mühendis

Mehmet ATASEVEN - Tekniker


Görevleri

Müdürlüğümüzdeki Döner Sermaye çalışmalarını yürütmekle görevlidir.

İdari ve Mali İşler Şefliği

Birim Çalışanları

Ali EKİNCİ - Laborant - Şef

Bayram KURŞUNCU - Ayniyat Saymanı - Konsolide Görevlisi

Mehmet ATASEVEN – Teknisyen

Mehmet KILIÇ – Memur

Ömer DURMAZ - V.H.K.İ.

Yusuf ÖZSAYGILI - Bilgisayar İşletmeni

Süleyman NEGİZ İşçi - Şoför - Mutemet

Mehmet TUNÇ – İşçi

Yusuf BAKIR - 4/C - Arşiv Sorumlusu

Şefika BAYINDIR – 4/C


Görevleri

Müdürlüğümüz çalışanlarının; idari ve mali konulardaki özlük işleri, tüm birimlerin ihtiyacı olan, bakım, onarım ve temizlik işleri ile hizmet araçlarının sevk ve idaresi, dosyalama, arşiv işleri ve yazışmaları yürütülmesi, tüm birimlerin ihtiyacı olan her türlü malzeme, alet ve cihazların alımı, devri ve tasfiyesi ile ilgili işlemlerin yapılması, her türlü mutemetlik işlerini yürütülmesi, laboratuvar alet ve cihazları ile taşıt araçlarının bakım ve onarım işlerinin yapılması, laboratuvar müdürlüğünün ambarına teslim edilen her türlü malzemenin giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması, dosyalama, arşiv işleri ve yazışmaları yürütülmesi, demirbaş malzemenin kayıtlarını tutulması ve ihraçlarının yapılması gibi işleri takip ve organize etmekle görevli birimdir.

Sivil Savunma Sorumlusu

Birim Çalışanları

Özcan SATILMIŞ – Memur

Ömer DURNAZ - V.H.K.İ.


Görevleri

Müdürlüğümüzde yürütülen Sivil Savunma çalışmalarını yürütmek ve organize etmekle görevlidir.

Bilişim Sorumlusu

Birim Çalışanları

Gürhan FIĞLALI – Mühendis Birim Sorumlusu

Ramazan YAYLA – Mühendis

''