Kuruluş ve Görevler

 • 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkındaki K.H.K. gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 • 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü Hakkındaki Kanuna göre Müdürlüğümüz Gıdaların Kontrol ve Analizleriyle ilgili görevlerini ifa etmektedir.

 • 1734 sayılı yem kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelikler gereği yem örneklerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 • 1380 sayılı su ürünleri kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler gereği su ürünleri ve atıksu örneklerinin muayene ve analizlerini yapmak.

 • Özel ve tüzel kişilerin ürünün özelliklerini tespit amacı ile gönderdikleri gıda, yem, su ve su ürünlerinde, gerekli analizleri yapılarak, raporlarını tanzim etmek ve ilgili mercilere ulaştırmak,

 • İhracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların alıcı ülkelerin talep ettiği analizleri yaparak rapor düzenlemek.

 • İthalat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Gıda Maddeleri Tüzüğüne, Standardına ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.

 • Gıda ve yem kontrol hizmetleri için gerekli olan analiz ve kriterler konusunda Standartlara ve Türk Gıda Kodeksine esas olmak üzere çalışmalar yapmak,

 • Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.

 • Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek

 • Bakanlığımızca yürütülen proje çalışmalarında Müdürlüğümüze verilen proje ve sürvey çalışmalarını yapmak.​​

''