Tanıtım

KURULUŞ TANITIMI

TS EN ISO/IEC 17025 / 4.1.1-4.1.5.e.

Kurumumuz, 1968 yılında "Veteriner Bölge Gıda Kontrol Laboratuvarı" adı altında çalışmalara başlamıştır. 1973 yılında salgın ve paraziter hastalıkların, hayvanlardan insanlara geçen zoonozların teşhisi amacıyla "Teşhis Laboratuvarı" kurulmuştur. Böylece gıda kontrol laboratuvarı ile birlikte iki birim halinde hizmet vermeye devam etmiştir. 1979 yılında Müdürlüğümüzün adı değiştirilerek "Veteriner Bölge Sağlık Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" olmuştur.

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki 06.03.1985 tarih ve 18692 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3161 ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlık Makamının 12.08.1986 gün ve AİD/C1/4179-58621 sayılı emirleriyle ilimizde görev yapan "Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Laboratuvar Müdürlüğü" ile birleştirilmiştir. Böylece 01.10.1986 tarihinde "İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" kurulmuştur.

1986 yılından 1995 yılına kadar, Tarım İl Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Müdürlüğümüz, Bakanlık Makamının 16.01.1995 gün ve MKD.BAHB.02.14.1995/5 sayılı olurları ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.

"08.06.2011 tarih ve 27958 Sayılı" Resmi Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırma kapsamında İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün adı "Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

Antalya Gıda Kontrol Laboratuvarı, 11.06.2010 tarihli ve 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunun" 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 29.12.2011 tarih ve 28157 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik"e göre çalışan kamuya ait biri Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı olmak üzere 41 Laboratuvardan biri olarak, onbir ana hizmet ve iki destek hizmet birimleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluş ve görevleri hakkındaki yönetmelik uyarınca; Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmakla görevlidir.

Yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde Bakanlık İl Müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.

Ayrıca; Ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılmak, mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konular hakkında teknik görüş bildirmek, bakanlığımız personelinin hizmet içi eğitimleri ve öğrenci staj eğitimlerini düzenlemek ve yürütmek, bakanlığımızca verilen araştırma ve survey çalışmaları yapmak müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.

 ​

''