Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

​5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"na dayanarak; 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı "Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarını Belirlenmesine Dair Yönetmelik" ve Türk Gıda Kodeksinde belirtilen kalite ve risk analizleri kapsamında halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetim ve kontroller sonucu kurumumuza gelen  numunelerin numune alma esaslarına göre uygunluğunu kontrol ederek kabulünü yapmak, Numuneyi hazırlamak talep edilen analizleri kayıt altına alarak ilgili Laboratuvar birimlerine sevkini yapmak ve Laboratuvardan gelen analiz sonuçlarını raporlandırmak birimimizin asıl görevlerindendir.

 

Ayrıca numunelerle ilgili her türlü kurum ve kuruluşlardan gelen resmi yazışmaları yapmak. Numune ve numunenin analiz raporların  ile ilgili kurum kuruluş firma şahıs'a numunenin analiz aşamaları ve raporların süreçleri ile ilgili bilgilendirmektir.

 

​​ ​
Personel13 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir. ​​
Ana Çalışma KonularıMevzuat Kapsamında Numunelerin Kabul, Sevk ve Raporlandırılması. ​
Mevcut CihazlarTerazi, Buzdolabı, Derin Dondurucu ​
Numune Kabul Kriterleri
 • Numune İstenilen Analizler ve tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.
 • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
 • Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı veya dökülme akma riski olmayan ambalaj ile getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı, ağzı kapalı olmalı, nem almamalıdır.
 • Analize gönderilen orijinal ambalajlı numunelerin etiketi okunacak durumda laboratuarı ulaşması gerekmektedir. (ezilmiş, bozulmuş etiketli numune kabul edilmez)
 • Numune kabı kontaminasyona neden olacak malzemeden olmamalıdır.
 • Işıktan etkilenen analizler için numune ambalajları koyu renkli olmalıdır.
 • Nem veya kuru madde analizi istenen numunelerde orijinal ambalaj veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalaj ile gelmelidir.
 • Mikrobiyolojik analizler için numuneler orijinal kapalı ambalajında veya steril kap içerisinde getirilmelidir.
 • İnsan sağlığının tehdit edecek özellikteki numunelerde uyarıcı bilgiler etikette veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 • Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. Numunenin fiziksel yapısında soğuk zincirin bozulmuş olma emareleri var ise numune kabul edilmez.
 • Sıcaklık ölçümü; numune kapalı ambalajda ise orijinal ambalajını bozmayacak şekilde veya numuneye zarar vermeyecek şekilde yüzey sıcaklık ölçümü yapılır. (Kalibrasyonlu İnfraret Termometre ile)
 • Kurumumuza gelen numunelerde numunenin geliş şekline göre evrak kontrolü yapılarak eksik evraklı numune analize alınmaz.

 

''