KURULUŞ GÖREVLERİ

KURULUŞ GÖREVLERİ

 • 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki K.H.K. Gereği Laboratuvar hizmetlerini yürütmek.
 • 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner hizmetleri ,Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği faaliyetlerde bulunmak.
 • Laboratuarların Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde Bakanlık il müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlarca talep edilen laboratuvar eğitimlerinin verilmesi,
 • 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki analizlerin yapılması.

Ayrıca;

 • Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri için gerekli olan analiz ve kriterler konusunda standartlarına esas olmak üzere çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek,
 • Uluslararası Yeterlilik Testlerine katılmak
 • Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan gıda, yem, su ve su ürünleri ile ambalaj maddelerine ait taslak Standartlar hakkında görüş bildirmek,
 • Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konular hakkında teknik görüş bildirmek,
 • Gıda yem, su ve su ürünleri konularında çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan gelen sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapmak,
 • Gıda ve yem sanayiinde ihtiyaç duyulan her seviyede eleman eğitimleri, Bakanlığımız personelinin hizmet içi eğitimleri ve öğrenci eğitimlerini düzenlemek ve yürütmek.
''