Döner Sermaye Saymanlığı

​- 969 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişiklikleriyle verilen hizmetleri yapar ve bütçe hazırlar.

- Bakanlıkça belirlenen analiz ve kontrol ücretlerini tahsil eder, işletmenin kesin hesabını çıkarır ve aylık mizanlarını düzenler.

- Her türlü istihkak ve avansların evrakını, ödeme mektuplarını ve çekleri düzenler ve mahsuplarını yapar.

- Laboratuvar için yapılan sözleşmeleri mali mevzuata uygun olarak hazırlar.

- Laboratuvarların ihtiyacı olan her türlü malzemenin mevzuat çerçevesinde temin edilmesini sağlar.

- Ambara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlar.

- Ambardan verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol ederek noksanları müdüre bildirir.

- Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek bakanlıkça tasdik olunacak şekilde hazırlar.

- İşletme alacaklarının takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapar ve muhasebe fişlerini düzenler.

- Yılsonunda muhasebeye tevdi edilecek mal sayım tutanaklarına ve ambar mizanlarına göre bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak bakanlığa gönderilmesini sağlar.

- Saymanlık işlerinin ve muhasebe yönetmeliği gereğince tutulacak olan muhasebe defter ve kayıtlarının günlük olarak yürütülmesini sağlar.

- Muhasebe ile ilgili diğer işleri yerine getirir ve yerine getirilmesini sağlar.

- Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarına uyar.

''