Görevlerimiz

​639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ile 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelikler gereği Müdürlüğümüzün görevleri şunlardır;

 • Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi ve denetimi, yem, su ve su ürünleri denetimlerine dair örneklerinin muayene ve analizlerini yapmak,
 • İthalat ve İhracatı gerçekleştirilecek gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri ile yem ve su ürünlerine dair ürünlerden alınan numunelerin analizlerini yapmak.
 • Özel ve tüzel kişilerin, ürün özelliklerini tespit amacıyla Müdürlüğümüze intikal ettirdikleri gıda, gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler ile yem, su ve su ürünleri konularında çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen numunelerin analizlerini yapmak ve problemlere çözüm getirici öneriler sunmak,
 • Gıda ve yem kontrol hizmetleri mevzuatı için gerekli olan analiz ve kriterler konusunda standartlar ve kodekse esas olmak üzere teknik görüş bildirmek,
 • Üretici ve tüketici birlikleri, üniversiteler ve ilgili sektörler ile gıda güvenilirliği ve hijyen konularında işbirliği sağlamak,
 • İlgili kurumlarca yürütülen beslenme ile ilgili proje ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak,
 • Gıda güvenilirliği ve hijyen konularında hijyen kılavuzları, el broşürü, afiş vb. hazırlamak,
 • Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak gıda güvenilirliği ve hijyen konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Görev alanına giren konularda istatistiki bilgileri toplamak ve analiz etmek,
 • AB’ye uyum kapsamında gıda güvenilirliği alanında eğitim, teknik altyapının iyileştirilmesi konularında projeleri hazırlamak ve uygulamak,
 • Bakanlığımızca yürütülen projeli çalışmalarda Müdürlüğümüze verilen proje ve survey çalışmaları yapmak.
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​
''